קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 115 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8210| התשעט| תאריך פרסום: 17-04-2019
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - ירכא-שכונת רבין), התשע"ט-2019 3166
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3166
חוברת 8209| התשעט| תאריך פרסום: 17-04-2019
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 3158

חוברת 8208| התשעט| תאריך פרסום: 16-04-2019
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט-2019 3154
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 11), התשע"ט-2019 3156
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 50), התשע"ט-2019 3156
חוברת 8206| התשעט| תאריך פרסום: 15-04-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקון), התשע"ט-2019 3142
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשע"ט-2019 3142
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס' 5), התשע"ט-2019 3143
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הרחבת גבולותיו של מתחם מוכרז לפינוי ובינוי) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3145
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (הוראת שעה) (מס' 3), התשע"ט-2019 3145
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 45), התשע"ט-2019 3146
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 46), התשע"ט-2019 3146
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 47), התשע"ט-2019 3147
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 48), התשע"ט-2019 3147
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 49), התשע"ט-2019 3147
חוברת 8207| התשעט| תאריך פרסום: 15-04-2019
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ט-2019 3150
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 10), התשע"ט-2019 3151
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית) (מס' 2), התשע"ט-2019 3151
חוברת 8204| התשעט| תאריך פרסום: 10-04-2019
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019 3114
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 3), התשע"ט-2019 3134
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 4), התשע"ט-2019 3135
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 42), התשע"ט-2019 3135
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 43), התשע"ט-2019 3136
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 44), התשע"ט-2019 3136
חוברת 8205| התשעט| תאריך פרסום: 10-04-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ט-2019 3138
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון מס' 2), התשע״ט-2018 3138
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשע"ט-2019 3139
תיקוני טעויות
חוברת 8203| התשעט| תאריך פרסום: 07-04-2019
צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3110
צו שירות המילואים (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3110
חוברת 8202| התשעט| תאריך פרסום: 04-04-2019
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 8), התשע"ט-2019 3108
כללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון), התשע"ט-2019 3108
תיקון טעות
חוברת 8201| התשעט| תאריך פרסום: 03-04-2019
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון), התשע"ט-2019 3104
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, (כללים ותנאים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המינהלה), התשע"ט-2019 3104
צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (מס' 4), התשע"ט-2019 3106
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הפקדת שיק דחוי) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3106
12345678910...