מידע לעו"ד

 
​מידע לעורכי דין המבקשים לשמש כעורכי דין חיצוניים מטעם מחוזות הסיוע המשפטי.

ייצוג מטעם האגף לסיוע המשפטי

  • כידוע, הסיוע המשפטי מעניק ייצוג משפטי מכוח הוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב, 1972 (להלן: "חוק הסיוע המשפטי") ותקנות הסיוע המשפטי התשל"ג, 1973 (להלן: "תקנות הסיוע המשפטי"). החוק והתקנות קובעים את תנאי והיקף הזכאות לקבלת סיוע משפטי. כיום פועל הסיוע המשפטי באמצעות שישה מחוזות ברחבי הארץ. 
  • לב פועלו של הסיוע המשפטי הינו הענקת סיוע משפטי למי אשר ידו אינה משגת תוך מימוש הזכות החוקתית לגישה לערכאות שיפוטיות. לעיתים, ייצוג מטעם הסיוע המשפטי מהווה האמצעי היחיד העומד בפני הפרט למימוש גישתו לערכאות. מכאן, כי הייצוג מטעם הסיוע המשפטי נושא בחובו ערכים נוספים חשובים בצד העבודה המשפטית המקצועית. בד בבד, הואיל ומרבית הייצוג מטעם הסיוע המשפטי מבוצע על פי רוב באמצעות מיקור חוץ לעורכי דין חיצוניים, הסיוע המשפטי מייחס חשיבות נעלה למקצועיות ולאיכות עורכי הדין המייצגים את קהל פוניו.

כיצד ניתן לייצג מטעם מחוזות הסיוע המשפטי

  • החל מיום 1.11.2011 החיל הסיוע המשפטי נוהל גיוס וניהול מאגר עורכי דין חיצוניים במחוזות הסיוע המשפטי. החל מיום זה ואילך, מגויסים עורכי הדין החיצוניים אך ורק באמצעות הכללים שנקבעו בנוהל זה. 
  • על פי הנוהל, עורך דין המעוניין לשמש כעורך דין חיצוני יגיש למחוז בו מעוניין לשמש כעו"ד חיצוני טופס המופיע בנוהל לעיל, כקבוע בנוהל. אל הבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנלווים הדרושים. עם הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים במלואם, יחל הליך בחינת מעומדות עורך הדין על ידי המחוז, הכל כקבוע בנוהל.