טפסים

חיפוש טפסים
תוצאות 108-97 מתוך 406 תוצאות
תוצאות 108-97 מתוך 406 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
הודעת העברה (טופס 7)רשות התאגידיםרשם המשכונות
docx הורד קובץ (טופס 7 ) הודעת העברה
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על הארכת רישום משכון (טופס 4)רשות התאגידיםרשם המשכונות
docx הורד קובץ (טופס 4) הודעה על הארכת רישום משכון
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על ביטול משכון (טופס 3)רשות התאגידיםרשם המשכונות
docx הורד קובץ (טופס 3) - הודעה על ביטול משכון
 לא קיים טופס מקוון
טופס משוב – עיון מקוון במאגר רשם המשכונותרשות התאגידיםרשם המשכונות
docx הורד קובץ טופס משוב - עיון מקוון במאגר רשם המשכונות
 לא קיים טופס מקוון
דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה - עמותהרשות התאגידיםרשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון  דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה - עמותה
בקשה לאישור ניהול תקיןרשות התאגידיםרשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון בקשה לאישור ניהול תקין
דיווח על החלטת בית משפט בבקשה לשינוי מטרות (טופס 5)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 5  - דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטת בית משפט בבקשה לשינוי מטרות (טופס 5)
הודעה על שינוי מען (טופס 10)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 10)
עבור לטופס מקוון הודעה על שינוי מען (טופס 10)
דיווח על החלטה לשינוי תקנון (טופס 3)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 3 - דיווח על החלטה לשינוי תקנון
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטה לשינוי תקנון (טופס 3)
דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה (טופס 7)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 7 דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה (טופס 7)
בקשה להחייאת עמותהרשות התאגידיםרשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון בקשה להחייאת עמותה
הודעה על מינוי או סיום כהונה של חבר וועד (טופס 6)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ הודעה על בחירה מינוי של חברי וועד או על סיום כהונה של חברי ועד (טופס 6)
עבור לטופס מקוון הודעה על מינוי או סיום כהונה של חבר וועד (טופס 6)