​עיקרי הוראות חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

 
​תכלית חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 היא לאפשר למי שמתכוון לתת אשראי או לבצע עסקה אחרת (הנכללת בין המטרות שלשמן מותר לקבל דו"ח אשראי) לעמוד על מידת הסיכון בהתקשרות עם לווה או חייב פוטנציאלי. המידע שיקבל מבעל רישיון יאפשר לו, מחד, לא לתת אשראי או לתת אשראי במחיר גבוה יותר למי שיש "היסטוריה" של מי שאינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות. מאידך, נותן האשראי יוכל לוותר על ריבוי ביטחונות ממי שהתקבל עליו מידע שמראה שהוא נוהג לעמוד בהתחייבויותיו. בנוסף, ההנחה היא שהעמדת המידע לרשות גורמים שונים הנותנים אשראי תגביר את התחרות בתחום זה.

1. רישיון להפעלת שירות

 

תנאי להפעלת שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים הוא קבלת רישיון מרשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים (להלן - הרשם). הרשם מוסמך לתת למי שעומד בתנאים הקבועים בחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002  (להלן - החוק) ובתקנות שירות נתוני אשראי, התשס"ד-2004 (להלן - התקנות) רישיון לאיסוף ולמסירת נתוני אשראי על יחידים, וכן לאסוף ולמסור מידע על עוסקים.

 

2. שירות נתוני אשראי

 

בעל רישיון רשאי לאסוף ולמסור מידע מכוח החוק ואין צורך בקבלת ההסכמה של האדם הפרטי שעליו נאסף המידע - "הלקוח" בלשון החוק. החוק והתקנות מגדירים בפירוט רב את המידע שבעל רישיון רשאי לאסוף ולמסור על אנשים פרטיים.  

 

2.1. סוגי המידע
המידע שבעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי לאסוף ולמסור הוא משני סוגים:

 

  1. מידע על אי עמידה בתשלום חובות - מידע שלילי;
  2. מידע על הלוואות ואשראי שהלקוח קיבל - מידע חיובי.

 

בעל רישיון הרשאי למסור מידע שלילי לגבי אדם, כמפורט בהמשך, חייב למסור בנוסף למידע השלילי גם מידע חיובי, אם קיים כזה, לגבי אותו אדם.

 

אדם המעוניין שיימסר אודותיו מידע חיובי, גם בהעדר מידע שלילי לגביו, יכול למסור את הסכמתו למסירת מידע חיובי כמפורט בסעיף 4 בנושא זכויות הלקוחות כלפי בעל רישיון שירות נתוני אשראי.

 

 

2.2. המידע שניתן לאסוף ולמסור
בעל רישיון רשאי לאסוף מידע על אנשים פרטיים רק ממקורות המידע המפורטים בחוק ורק את המידע אשר מפורט בחוק ובתקנות. 

 

 

להלן פירוט מקורות המידע מהם בעל הרישיון רשאי לאסוף מידע, כשלצידו המידע שבעל הרישיון רשאי למסור בדו"ח אשראי על לקוח:

 

 


 
שם מקור המידע
הנתונים ששירות נתוני אשראי רשאי למסור בדו"ח אשראי
1.                   
כונס הנכסים הרשמי
נתונים בדבר פשיטת רגל[1].
2.                   
לשכות הוצאה לפועל
(1)      נתונים אודות לפחות 3 תיקי הוצאה לפועל שעניינם ביצוע פסק דין;
(2)      נתונים אודות לפחות 5 תיקי הוצאה לפועל שעניינם ביצוע שטר[2];
(3)      נתונים אודות תיקי איחוד תיקים שנפתחו כנגד החייב[3];
(4)      נתונים אודות הכרזה על חייב מוגבל באמצעים[4].
3.                   
בנק ישראל
נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור[5], כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
4.                   
תאגיד בנקאי
(1)      נתונים בדבר 2 התראות ששלח תאגיד בנקאי ללקוח לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי[6] (התראה נשלחת לאחר שסורבו חמישה שיקים[7]), ובלבד שחלפו 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נגרע אחד השיקים ממנין השיקים שסורבו;
(2)      נתונים בדבר התראה בכתב שנשלחה ללקוח על כוונה לנקוט הליכים לגביית חוב[8], ובלבד שחלפו 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נפרע החוב ולא נערך הסדר לפירעונו;
(3)      נתונים בדבר הלוואות שקיבל הלקוח[9];
(4)      נתונים בדבר מסגרות אשראי שניתנו ללקוח[10].
5.                   
מנפיק כרטיסי חיוב
נתונים בדבר התראה בכתב שנשלחה ללקוח על כוונה לנקוט הליכים לגביית חוב[11], ובלבד שחלפו 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נפרע החוב ולא נערך הסדר לפירעונו.
6.                   
מקור מוסמך
נתונים על 3 חובות שונים, ממקורות מוסמכים שונים[12], ובלבד שחלפו 90 ימים מהמועד שבו היה אמור החוב להיפרע וטרם נפרע.
7.                   
בתי המשפט
נתונים בדבר הוראה לפי סעיף 7 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כי בעל מניה או נושא משרה בחברה לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה[13].
 

בעל הרישיון אינו רשאי לאסוף מידע נוסף על המידע שפורט לעיל.

 

2.3. דו"ח אשראי

בעל רישיון רשאי למסור מידע על אנשים פרטיים רק בדו"ח אשראי, שהפרטים שמותר שייכללו בו מפורטים בחוק ובתקנות.

 

2.4. מטרות לקבלת דו"ח אשראי

מי שמזמין דו"ח אשראי על אדם פרטי חייב למסור הצהרה בכתב שדו"ח האשראי דרוש לו לשם קבלת החלטה לאחת מהמטרות הבאות:

 

(1) מתן אשראי ללקוח;

(2) מכירה או רכישה של נכס או שירות;

(3) התקשרות בעניין המחאת זכויות או חובות;

(4) גביית חובות;

(5) התקשרות בחוזה שכירות וחידושו;

(6) התקשרות בחוזה העסקה.

 

2.5. שימוש בדו"ח אשראי
  1. מקבל דו"ח אשראי רשאי לעשות שימוש בדו"ח האשראי רק למטרה עליה הצהיר;
  2. אסור למקבל דו"ח אשראי לפרסם נתוני אשראי שקיבל מבעל רישיון שירות נתוני אשראי;
  3. אסור למקבל דו"ח אשראי לשלול מלקוח אשראי או טובת הנאה אחרת, או לשנות לרעה את תנאי האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת ההנאה של לקוח, על סמך דו"ח אשראי שאינו מעודכן. כלומר, אסור לו להסתמך על דו"ח אם חלפו 60 ימים מיום שקיבל אותו.
  4. מקבל דו"ח אשראי ששלל או ששינה לרעה את תנאי מתן האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת הנאה אחרת של לקוח, הוא חייב להודיע לו על כך מיד ולהמציא לו את הפרטים לגבי בעל הרישיון שממנו התקבל הדו"ח.

 

3. שירות מידע על עוסקים

 

מי שמבקש לאסוף ולמסור מידע על מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק (להבדיל מאנשים פרטיים שאינם עוסקים) נדרש גם הוא לקבל רישיון ולעמוד לפיקוח הרשם. אולם הוא אינו מוגבל במקורות המידע ובתוכן המידע, כל עוד מדובר במידע שהתקבל כדין. 

 

4. אחריות בעל הרישיון

 

בעל רישיון שירות נתוני אשראי ובעל רישיון שירות מידע על עוסקים שפעל בניגוד להוראות חוק ניתן להטיל עליו סנקציות בתחום הפלילי והאזרחי, ובמקרים חמורים להשעות או לשלול את רשיונו.

 

הרשם רשאי להטיל עיצום כספי על בעל רישיון שפעל בניגוד להוראות מסוימות בחוק, כגון אי שמירת או מחיקת מידע כנדרש.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

[1] נתונים אודות פשיטת רגל: שם החייב; מספר הזהות של החייב; עובדת מתן צו הכינוס; תאריך מתן צו הכינוס; שם בית המשפט שנתן את הצו; מספר ההליך בבית המשפט שנתן את הצו; עובדת הכרזת החייב כפושט רגל; תאריך ההכרזה על פשיטת רגל; עובדת ביטול הליך פשיטת רגל; תאריך ביטול הליך פשיטת רגל; מספר ההליך בבית המשפט שנתן את צו פשיטת הרגל.

[2] נתונים אודות תיקי פסק דין ותיקי שטרות: שם החייב; מספר זהות; מספר התיק; מועד פתיחת התיק.

[3] נתונים אודות תיק איחוד: שם הלקוח; מספר זהות; מספר תיק איחוד; מספרי התיקים הכלולים בתיק האיחוד; המועד שבו נפתח תיק האיחוד.

[4] נתונים אודות חייב מוגבל באמצעים: שם החייב; מספר זהות; מועד הכרזת החייב מוגבל באמצעים; מספר תיק ההוצאה לפועל; אם ניתן לגבי החייב צו איחוד תיקים לפי סעיף 69ו לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967- מספר תיק האיחוד.

[5] נתונים אודות לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור: שם הלקוח; מספר זהות; סוג ההגבלה; תאריך תחילת תקופת ההגבלה; תאריך סיום תקופת ההגבלה.

[6] נתונים אודות משלוח התראה בשל סירוב שיקים ללקוח: שם הלקוח; מספר הזהות; מועד משלוח ההתראה בשל סירוב שיקים.

[7] תקנה 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.

[8] נתונים אודות משלוח התראה ללקוח על כוונה לנקוט הליכים לגביית חוב: שם הלקוח; מספר זהות; מועד משלוח ההתראה על כוונה לנקוט הליכים.

[9] נתונים אודות הלוואות: שם הלקוח; מספר זהות; מועד מתן ההלוואה; המועד שנקבע לפירעון ההלוואה; תדירות התשלומים; רמת ההלוואה (סכום ההלוואה אחד מאלה: (1) עד 25,000 ₪; (2) עולה על 25,000 ₪).

[10] נתונים אודות מסגרות אשראי: שם הלקוח; מספר זהות; המועד האחרון שבו ניתנה מסגרת האשראי; רמת מסגרת האשראי (סכום מסגרת האשראי אחד מאלה: (1) עד 15,000 ₪; (2) עולה על 15,000 ₪).

[11] ראו הערת שוליים מס' 8.

[12] נתונים אודות אי תשלום חובות על ידי הלקוח: שם הלקוח; מספר הזהות; עצם קיומו של חוב; מועד היווצרות החוב.

[13] נתונים אודות הוראה על הגבלת עיסוקים של בעל מניה או נושא משרה בחברה: שם בעל המניה או נושא המשרה; מספר זהות; מועד מתן ההוראה; טיב המגבלה; מועד סיום המגבלה.