זכויות הלקוחות

 

חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 מקנה ללקוחות (האנשים הפרטיים עליהם אוספים את המידע) זכויות כלפי בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי, במיוחד בהתחשב בעובדה שהמידע נאסף עליהם ללא הסכמתם.


זכויות הלקוחות כלפי בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי​

המטרה המרכזית היא לדאוג לכך שאדם יוכל לבדוק את המידע הנמצא אצל בעל הרישיון. בכך יוכל למנוע מסירת מידע שאינו מדויק, ולתקן את המידע, ככל שנדרש. בנוסף קיימת ללקוח זכות שהמידע יימסר רק למטרות המנויות בחוק, ולא יפורסם מעבר למתן דו"ח אשראי. להלן יובא פירוט פרטים בנוגע לזכויות הלקוחות לפי החוק:

 

 

עיון במידע והעתקתו

לקוח זכאי לעיין בלא תמורה, בעצמו או על ידי בא-כוחו, במידע המצוי עליו במועד העיון אצל בעל רישיון שירות נתוני אשראי, לרבות במידע על מקורות המידע שמהם נאסף עליו המידע, וכן בשמות ובכתובות של מי שקיבלו עליו דו"ח אשראי בששת החודשים שקדמו למועד העיון. 
 
כמו כן, לקוח זכאי להעתיק את המידע המצוי עליו אצל בעל רישיון.
 
לקוח המעוניין לעיין במידע המצוי עליו אצל בעל רישיון שירות נתוני אשראי, ימסור לבעל הרישיון בקשה בכתב, חתומה בידו (במקרה בו הלקוח מעוניין כי העיון ייעשה בידי בא כוח, עליו לצרף לבקשתו הרשאה בכתב, אשר תאומת על ידי נוטריון או אם ניתנה לעורך דין על ידי עורך הדין). 
 
בעל רישיון שירות נתוני אשראי יודיע ללקוח או לבא-כוחו את המועד בו יוכל לעיין במידע המצוי עליו אצל בעל הרישיון, לא יאוחר משני ימי עסקים מקבלת בקשת העיון, ויעמיד את המידע לרשות הלקוח לא יאוחר מארבעה ימי עסקים מיום שקיבל את הודעת הלקוח.
 
לקוח זכאי לעיין במידע המצוי עליו אצל בעל רישיון נתוני אשראי פעם בשישה חודשים בחינם. אם הוא מבקש לעיין במידע בתדירות העולה על פעם בשישה חודשים ישלם לבעל הרישיון בעד כל עיון מחיר שאינו עולה על מחיר דו"ח אשראי יחיד למבקש דו"ח אשראי אחר.
 

תיקון מידע

לקוח שגילה, כי המידע הנמצא לגביו במאגר המידע של בעל רישיון לא היה בעת העברתו לבעל הרישיון נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לבקש ממנו למחוק, להשלים או לתקן את המידע, או להוסיף לגביו הערה. על הבקשה להיות בכתב, וחתומה בחתימת ידו של הלקוח. 
 
בעל הרישיון חייב לפנות למקור המידע ממנו התקבל המידע לקבלת תגובתו, תוך שני ימי עסקים לכל היותר מיום קבלת בקשת התיקון. על מקור המידע למסור את תגובתו בהקדם האפשרי ועד שלושים יום מקבלת פניית בעל רישיון שירות נתוני אשראי. אם לא התקבלה תגובה ממקור המידע בתוך שלושים ימים מהיום שפנה אליו בעל הרישיון, יודיע על כך בעל הרישיון ללקוח, וימחק ויבער את נתוני האשראי שלגביהם פנה הלקוח אל בעל הרישיון.
 
אם אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יפעל בעל הרישיון בהתאם ויודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי. אם לא אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יודיע על כך בעל הרישיון ללקוח בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהיום שקיבל את תגובת מקור המידע, וירשום בדו"ח האשראי את תמצית גרסת הלקוח ותמצית גרסת מקור המידע, בלא יותר מארבעים מילים.
 
לקוח, שמקור מידע לא אישר את גרסתו בבקשת תיקון והוא הגיש תביעה משפטית, רשאי לבקש כי בעל רישיון שירות נתוני אשראי ירשום בדו"ח האשראי כי הנתון בדבר אי תשלום חובות הוא נושא להליך משפטי בין הלקוח לבין מקור המידע.
 
בעל רישיון חייב בסיום הטיפול בבקשת תיקון מידע, למסור דו"ח אשראי מתוקן לכל מי שקיבל ממנו דו"ח אשראי לגבי אותו לקוח במשך ששת החודשים שקדמו לפעולה האחרונה שביצע במסגרת הליך הטיפול בבקשת התיקון; זאת, תוך שבעה ימי עסקים מיום פעולתו האחרונה כאמור לעיל.
 
לקוח רשאי לבקש מבעל רישיון לתקן מידע המצוי לגביו במאגר המידע של בעל הרישיון, גם כאשר אי הדיוק אינו קשור למקור מידע.
 
לקוח הרואה עצמו נפגע ממעשה או ממחדל של בעל רישיון שירות נתוני אשראי, במסגרת הטיפול בבקשת תיקון מידע מטעמו, רשאי לערער על כך בתוך 45 ימים לבית משפט השלום.
 

קבלת דוח אשראי עצמי

לקוח זכאי לקבל, אחת לשנה בלא תמורה, מכל בעל רישיון שירות נתוני אשראי דו"ח אשראי מעודכן לגביו, הכולל נתונים המצויים בידי בעל הרישיון באותה עת. בעל הרישיון רשאי לגבות תשלום עבור הדו"ח מלקוח המבקש לקבל דו"ח עצמי בתדירות גבוהה יותר, ובלבד שלא יעלה המחיר על מחירו של דו"ח אשראי למבקש אחר.
 
בקשת לקוח מבעל רישיון לקבל דו"ח עצמי תיעשה בכתב, בחתימת ידו. בעל הרישיון חייב למסור את הדו"ח ללקוח תוך שבעה ימי עסקים, לכל היותר, מיום הבקשה.
 

הסכמה לאיסוף ומסירת מידע חיובי

מידע חיובי הוא מידע על הלוואות ואשראי שהלקוח קיבל. בעל הרישיון רשאי לאסוף מידע חיובי רק מתאגידים בנקאיים.
 
לקוח, המעוניין שבעל רישיון שירות נתוני אשראי יאסוף וימסור לגביו מידע חיובי, כאשר לא קיים עליו מידע שלילי למסירה, ימסור על כך הודעה לרשם שירותי נתוני אשראי, או לבעל רישיון שירות נתוני אשראי, על פי בחירתו. ההודעה תימסר בכתב, חתומה על ידי הלקוח, לאחר שזוהה כנדרש, לפי נוסח טופס הודעת הסכמה (למידע על שימוש בטפסים מקוונים).
 
לקוח שהתקבלה הסכמתו, כל המידע החיובי המצוי עליו אצל בעל רישיון מסוים או אצל כל בעלי הרישיונות יימסר והלקוח אינו רשאי לסייג את הסכמתו שהמידע ייאסף רק ממקור מידע מסוג מסוים או רק למידע חיובי שנצטבר החל במועד מסוים.
 
חזרה מהסכמה - לקוח המעוניין לחזור בו מהסכמתו לאיסוף ומסירת מידע חיובי לגביו, ימסור לרשם בלבד הודעה על חזרה מהסכמה, חתומה בידו לפי טופס הודעת חזרה מהסכמה (למידע על שימוש בטפסים מקוונים).
 
להלן פירוט המידע החיובי שרשאי בעל הרישיון לאסוף ולמסור לגבי הלקוח:
 
 1. נתונים בדבר הלוואות שקיבל הלקוח:
  • שם הלקוח;
  • מספר זהות;
  • מועד מתן ההלוואה;
  • המועד שנקבע לפירעון ההלוואה;
  • תדירות התשלומים; 
  • רמת ההלוואה (סכום ההלוואה אחד מאלה: (1) עד 25,000 ₪; (2) עולה על 25,000 ₪).
 2. נתונים בדבר מסגרות אשראי שניתנו ללקוח:
  • שם הלקוח;
  • מספר זהות;
  • המועד האחרון שבו ניתנה מסגרת האשראי;
  • רמת מסגרת האשראי (סכום מסגרת האשראי אחד מאלה: (1) עד 15,000 ₪; (2) עולה על 15,000 ₪).