הגבלת אחריות לתעודות מונפקות בקומסיין

 
​הודעה בנוגע להנפקת תעודות על ידי הגורם המאשר, חברת קומסיין בע"מ, לגבי הגבלת אחריותה הכספית לסך של 10,000 ₪ בתעודות שהנפיקה.

​במהלך שנת 2010 נדונו בין קומסיין לבין רשם הגורמים המאשרים, שינויים ועדכונים למסמך הנהלים של קומסיין, המהווה מעין תקנון השירות לשירותי חתימה אלקטרונית.

במסגרת זו ביקשה קומסיין להגביל את אחריותה לתעודות המונפקות לפי החוק לסך של 10,000 ₪. הרשם התנגד נחרצות לעמדה זו משום שכיום מרבית הלקוחות הנזקקים לחתימה אלקטרונית ולתעודה אלקטרונית עושים זאת על מנת לקיים דרישה של רשויות המדינה. ללקוחות אלה אין ברירה או יכולת לבחור במוצר אחר. בנוסף, ללקוחות אלה אין כל דרך להגן על עצמם מפני רשלנות של קומסיין. לבסוף, השימושים הנפוצים כיום בחתימה אלקטרונית, לדיווחים לרשות ניירות ערך, דיווחים לרשות המסים, והגשת מכרזים מקוונים, עשויים להיות קשורים בפעולות כספיות בסכומים גבוהים יותר. אין כל הצדקה, לשיטת הרשם, לגלגל על לקוחות הגורם המאשר את הסיכונים במקרים שבהם נקבע כי יש לו חבות. יודגש כי הגבלת האחריות שביקשה קומסיין לקבוע נועדה לחול גם במקרים שבהם נקבעה שהתרשלה.

למרות הקביעה המפורשת של הרשם והנחיה מפורשת שלא לפעול בדרך זו, התברר לרשם בסוף שנת 2010 כי קומסיין הנפיקה תעודות עם מגבלת אחריות, בניגוד מפורש להנחייה.

בעקבות הבירור שנערך לקומסיין, היא הציעה לחזור בה ממגבלת אחריות זו ביחס לכל התעודות התקופות שהונפקו על ידה.

הרשם קיבל הצעה זו, וכן הנחה את קומסיין להודיע אישית לכל בעל תעודה שהונפקה על ידה, וכן לפרסם באתר האינטרנט שלה ובשני עיתונים יומיים, על ביטול המגבלה האמורה, בנוסח האמור:
"קומסיין מודיעה בזה כי לעניין תעודות אלקטרוניות שהונפקו על ידה לפי חוק חתימה אלקטרונית, למבקשי תעודות (1) הנדרשים לעשות בהן שימוש למילוי דרישות חתימה לפי חיקוק, או (2) לפי דרישת רשות מרשויות המדינה, וקבועה בהן מגבלת אחריות כספית לאחריותה של קומסיין, כי מגבלת אחריות זו בטלה ומבוטלת, לא תיאכף על ידה, ומגבלת האחריות לתעודות אלה תהא עד לסכום של 500,000 ₪".

לעותק של המודעה

כמו כן, ב 8/3/11, אושרה התחייבות זו על ידי דירקטוריון חברת קומסיין.

 

לעותק של ההחלטה.