הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 70-61 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 70-61 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.327 חנינה - שאילתות בכנסת בדבר הפעלת הסמכותקובץ PDF04-06-2012
21.328 תחולת חוק החנינה על קנסות שהוטלו על הפרת הוראות הנזילות (חבות בריבית)קובץ PDF04-06-2012
21.329 חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה בחנינותקובץ PDF04-06-2012
21.330 האמנת נציגים דיפלומטיים של המדינה - תפקיד שבחובה של נשיא המדינהקובץ PDF04-06-2012
21.331 חנינה על-ידי הנשיא: אין להחזיר קנס ששולם; אין לשלם קנס שטרם שולםקובץ PDF04-06-2012
21.333 סמכותו של נשיא המדינה לחון עבריינים: האם היא כוללת סמכות לחון נאשמים שמשפטם טרם נסתיים (סעיף 11(ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה)קובץ PDF04-06-2012
21.375 תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970קובץ PDF04-06-2012
21.400 הצעה לסדר יומה של הכנסת שהוא "סוביודיצה"קובץ PDF04-06-2012
21.401 סמכויות ועדת הכנסת לפי סעיף 12(א) לתקנון הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.402 חוק גמלאות לחברי הכנסת, תשי"ח - 1958קובץ PDF04-06-2012