הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 100-91 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 100-91 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.424.3 חוק מימון מפלגות, תשל"ג - 1973 סעיף 2 - מימון הוצאות שוטפות - פילוג סיעה בכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.425 רויזיה של החלטות ועדת הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.427 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א - 1951 - סעיף 1(א): החסינות העניינית - משמעות הביטוי "למען מילוי תפקידו כחבר כנסת"קובץ PDF04-06-2012
21.429 הגבלות על ח"כים בעניין ייצוג תמורת שכר של גופים ממשלתיים ולקוחות פרטייםקובץ PDF04-06-2012
21.431 זקן חברי הכנסת הממלא תפקידו של יושב-ראש הכנסת עד בחירתוקובץ PDF04-06-2012
21.432 הצהרת האמונים של חבר הכנסת לפי סעיף 14 לחוק יסוד: הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.433 סייגים למינוי חברי כנסת לתפקידים ממשלתייםקובץ PDF04-06-2012
21.433א' ניגוד עניינים בין התפקיד של יו"ר ועדת הכספים לבין התפקיד של יו"ר הועדה המייעצת לבנק ישראלקובץ PDF04-06-2012
21.435 רישום עמותת חברי הכנסת לשעבר (חכ"ל)קובץ PDF04-06-2012
21.450 סודיות דיוני הממשלהקובץ PDF04-06-2012