אודות

 

לייעוץ וחקיקה יש שני תפקידים מרכזיים – ליווי משפטי של הכנת החקיקה בממשלה ובכנסת וייעוץ משפטי לממשלה ולרשויות ציבוריות נוספות. בעניינים אלה פועלת משפטני ייעוץ וחקיקה מתוך מגמה להבטיח שמירה על עקרונות היסוד של המשפט הישראלי ועקרון שלטון החוק בראשם.​​


ייעוץ וחקיקה היא הגוף המנחה המקצועי המוסמך עבור הממשלה לעניין הכנתן של הצעות חקיקה ויוזמות של חוקי יסוד. ייעוץ וחקיקה מלווה את הליכי החקיקה של הצעות החוק הממשלתיות והצעות החוק של חברי הכנסת ושל ועדות הכנסת ומנחה את משרדי הממשלה לגבי הכנת החקיקה בנושאים אשר בתחום אחריותם. ייעוץ וחקיקה אחראית על הצעת יוזמות חקיקה לשרת המשפטים בנושאים אשר באחריות משרד המשפטים וכן חוקי יסוד. ייעוץ וחקיקה אחראית גם על הבניית החקיקה ועל התקנתה של חקיקת המשנה של כל משרדי הממשלה.

 

בתחום הייעוץ המשפטי ייעוץ וחקיקה מסייעת ליועץ המשפטי לממשלהבמתן חוות דעת והנחיות משפטיות לממשלה על זרועותיה וגופיה. חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה קובעת את הפירוש המחייב של הדין עבור הגופים הממשלתיים השונים והנחייתו בסוגיות משפטיות מחייבת אותם בפעולתם. במסגרת זו עובדת ייעוץ וחקיקה באופן שוטף מול היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וברשויות שלטון אחרות, בהכוונה משפטית-מקצועית ובקביעת מדיניות משפטית וחוקתית מקום שהדבר נדרש.

 

 ייעוץ וחקיקה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה. עבודת ייעוץ וחקיקה נעשית במסגרת שבע מחלקות אשר בראש כל אחת מהן עומד משנה ליועץ המשפטי לממשלה. משפטני ייעוץ וחקיקה, כ-140 במספר, מייצגים את היועץ המשפטי לממשלה ואת משרד המשפטים בפני ועדות השרים השונות וועדות הכנסת וכן הם נוטלים חלק בוועדות ציבוריות וצוותים בין-משרדיים של הממשלה. המשפטנים בכל אחת ממחלקות המשנה עוסקים בשאלות של יעוץ וחקיקה גם יחד בנושאים הנתונים לאחריותם.
 
אנחנו שמחים להביא לפרסום את המדריך הפנימי לעבודת ייעוץ וחקיקה שגובש בעבודת מטה רחבה במשך כשנה, בהובלה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים), עו"ד אבי ליכט, ואושר ע"י היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט. המדריך כולל את הייעוד והערכים של ייעוץ וחקיקה, תחומי אחריותה, תפקידיה, כפיפותה וגבולות הגזרה שלה. לצד זה כולל המדריך את שיטת העבודה ותהליכי העבודה העיקריים בייעוץ וחקיקה. מטרתו להדריך את עבודת המשפטנים בייעוץ וחקיקה ולהוות כלי עזר לכלל המשפטנים במערך הייעוץ המשפטי לממשלה. במסגרת תהליך יישומו, עשוי המדריך לעבור עדכונים ושינויים, ואף הם יתפרסמו.
 
 

המחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים

 

 • בראש מחלקת ניהול ותפקידים מיוחדים עומד מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים)
 • תחום הניהול – בתחום זה אמונה המחלקה על ההיבטים הניהוליים המשפטיים של המחלקה. בכלל זאת אחראית היחידה על בניית תהליכי העבודה בייעוץ וחקיקה וקביעת תכניות העבודה של ייעוץ וחקיקה.
 • תחום התפקידים המיוחדים – תפקידה העיקרי של  המחלקה בתחום זה הוא לסייע ליועץ המשפטי לממשלה בנושאים  מורכבים ורגישים הנמצאים על שולחן היועץ המשפטי לממשלה. העבודה בתחום זה עשויה להקיף תחומי משפט שונים בהתאם לצרכי היועץ המשפטי לממשלה.
 • אחריות על יחידות המטה של ייעוץ וחקיקה -
 • היחידה להבניית החקיקה (בעבר "מחלקת נוסח החוק") – יחידה זו עוסקת בהכנת הנוסח של הצעות חוק ממשלתיות טרם פרסומם. עבודת היחידה באה להבטיח דפוסי חקיקה אחידים וברורים, התאמת הצעות החוק לחקיקה הקיימת, סגנון מדויק וברור, ועוד. ראשת היחידה עוסקת במתן ייעוץ והדרכה למשרדי הממשלה ועובדת בתיאום עם משפטני ייעוץ וחקיקה ועם היועצים המשפטיים בכנסת בעניין החוקים המוצעים, נוסחם הראוי ומיקומם.
 • אשכול חקיקת המשנה ביחידה להבניית החקיקה - אשכול חקיקת המשנה עוסק בבדיקה המשפטית ובהתקנתן לפרסום של תקנות והוראות מינהל  ב"רשומות" - בקובץ התקנות, בקובץ התקנות מק"ח (מסים, קניה, חובה), בקובץ התקנות חש"ם (חיקוקי שלטון מקומי) ובילקוט הפרסומים. החומר כולל תקנות, צווים, הוראות, כללים, הודעות ומינויים וחוקי עזר של רשויות מקומיות. בנוסף, ראשת אשכול חקיקת משנה עוסקת במתן חוות דעת, ייעוץ והדרכה למשרדי הממשלה, לוועדות ולגופים אחרים, בעניין החומר המוצע לפרסום - אופן התקנתו, הבמה הראויה לפרסומו והתאמתו לכל דין, לרבות השפעתם של חידושי חקיקה עליו.
 • היחידה  למשפט עברי – היחידה פועלת ליישום חוק יסודות המשפט, התש"ם- 1980, הקובע זיקה ל"עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל". פעילות זו כוללת כתיבת חוות דעת  לצורך הליכי החקיקה והכנת טיעונים בפני בתי המשפט וכן במסגרת יייעוץ בסוגיות משפטיות לרשויות השלטון. ראש היחידה משפט עברי מופיע בפני ועדות שרים וועדות של הכנסת ונוטל חלק בדיונים במשרד המשפטים ובצוותים בין-משרדיים כדי להביא את עמדת המשפט העברי בסוגיות שעל הפרק.

 

בנוסף לכך, היחידה שוקדת על עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל. לשם כך היחידה עוסקת בעריכת מחקרים משפטיים ובהכנת ספרי עזר ופירושים לחוקי מדינת ישראל על פי מקורות המשפט העברי.
היחידה עורכת גם השתלמויות, שיעורים, סמינריונים וימי עיון לשופטים ולעורכי דין.

 

המחלקה למשפט ציבורי -מנהלי

 •   בראש מחלקת משפט ציבורי - מנהלי עומדת גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי – מנהלי).
 • המחלקה מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה בתפקידו כפרשן המוסמך של הדין עבור הגופים הממשלתיים. במסגרת זו עוסקת המחלקה במתן חוות דעת והנחיות למשרדי הממשלה השונים, וכן לגופים ציבוריים אחרים. לשם כך עובדת המחלקה, באופן שוטף, מול היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים, בהכוונה ובקביעת מדיניות. בנוסף, יוזמת המחלקה פניות והנחיות לגופי הממשלה השונים ולגופים ציבוריים אחרים לשם הבטחת שלטון החוק, ומלווה הליכים משפטיים הכרוכים בשאלות של גיבוש וקביעת מדיניות.
 • המחלקה אחראית גם לייזום, טיפול וליווי של חקיקה בנושאים כלליים של משפט מינהלי. המחלקה עוסקת בנושאים הנוגעים להבטחת טוהר המידות בשירות הציבורי ובהם עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים לעובדי המדינה, הגבלות לאחר פרישה ודיני המכרזים. בנוסף, אחראית המחלקה לנושאי חקיקה מסוימים ובהם חקיקה בתחום השפיטה, השלטון המקומי, בעניינים מנהליים, בנושאים ביטחוניים, בנושאים הקשורים לתחיקת הבטחון בשטחים ובתחום הגנטיקה .
 • כמו כן, אחראים משפטני המחלקה על נושאים משפטיים אשר באחריות משרד הקליטה, משרד החוץ, משרד החקלאות, משרד הפנים (תחום מינהל האוכלוסין, כלי יריה, מניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות).
 • תחום תמיכת המדינה במוסדות ציבור - תחום תמיכת המדינה במוסדות ציבור עוסק בבחינת חוקיותם של תבחינים לתמיכת  המדינה במוסדות-ציבור, המוצעים על-ידי משרדי הממשלה השונים. זאת, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, המתנה יישומם של תבחינים בקיום התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה לעניין שוויוניותם. כמו-כן, מספקת היחידה ייעוץ משפטי שוטף למשרדי הממשלה השונים בתחום יישומם הלכה למעשה של התבחינים שנקבעו.
 • במקביל, מסייעת היחידה למשרדי הממשלה בגיבוש תבחינים שוויוניים בתחומים אחרים, כגון: תבחינים להקצאת קרקע מטעם הרשויות המקומיות למוסדות-ציבור, אמות-מידה לתיקצוב המועצות הדתיות בישראל ותבחינים לשיבוץ חיילים בשירות סדיר בגופים חוץ-ממשלתיים.
 

המחלקה למשפט ציבורי -חוקתי

 •  בראש המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי עומד מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי – חוקתי).
 • המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי עוסקת במתן יעוץ משפטי למשרדי ממשלה ולרשויות ציבוריות שונות, וכן בהכנה וליווי של דברי חקיקה שבתחום אחריותה.
 • המחלקה אחראית על מגוון רחב של תחומי משפט. בין היתר, אחראית המחלקה על תחומי המשפט הציבורי-חוקתי, ובכלל זה חוקי היסוד השונים וזכויות האדם שבמסגרתם, דיני בחירות ומפלגות, ביקורת המדינה וביקורת פנים, שעת חירום, חופש מידע, הגנת הפרטיות ועוד. 
 • בנוסף, אחראית המחלקה גם על תחום דיני המשפחה והילדים (למשל - דיני נישואין וגירושין, יחסי ממון בין בני זוג, כשרות משפטית ואפוטרופסות, אימוץ, אומנה ופונדקאות); מערכות שיפוט, לרבות בתי הדין הדתיים; סיוע משפטי ועוד.
 • זאת ועוד, המחלקה מופקדת גם על תחומי "המשפט החברתי", ובכלל זה ייצוג הולם, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ושוויון זכויות בעבודה, דיני חינוך והשכלה גבוהה, דיני בריאות, דיני עבודה, ביטוח לאומי, דיני משמעת וכיו"ב.
 • כן עוסקת המחלקה אף בסוגיות בתחום החקיקה באזור יהודה ושומרון.
 • במסגרת עבודתם, מצויים משפטני המחלקה בקשר רציף עם גורמי הייעוץ המשפטי לגופים הרלבנטיים, וכן עם גורמי המקצוע וקובעי המדיניות הנוגעים בדבר. בנוסף, משפטני המחלקה מופיעים ומייצגים את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בפני ועדות שרים וועדות הכנסת השונות.
 

המחלקה למשפט אזרחי

 • בראש המחלקה למשפט אזרחי עומד מר ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי).
 • המחלקה למשפט אזרחי עוסקת בתחומים מגוונים של המשפט האזרחי כגון דיני קניין, נזיקין, חוזים, ירושה והתיישנות. עוד היא מטפלת בנושאי בנקאות וביטוח, הגנת הצרכן, מסחר אלקטרוני, שירות נתוני אשראי ונושאים מסחריים אחרים. המחלקה עוסקת דיני התכנון והבניה ודתות.
 • תחומי הקניין הרוחני וטכנולוגית המידע , אשר נמצאים בהתפתחות מתמדת במישור הבינלאומי והמקומי כאחד, זוכים לטיפול משפטי בהיבטים שונים. המחלקה מקדמת חקיקה חדשה בענייני זכויות יוצרים ומבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים ובוחנת פתרונות לבעיות משפטיות הנוגעות לחתימה אלקטרונית, שימושי אינטרנט ועוד. כמו כן היא נוטלת חלק בצוות משולב של רשויות האכיפה בנושא אכיפת דיני הקניין הרוחני.
 • פרויקט מרכזי אשר על סדר יומה של המחלקה הוא הקודיפיקציה של המשפט האזרחי. במסגרת זו גובש חוק אזרחי חדש המשלב את מרב תחומי המשפט הישראלי ובמסגרתו קיימים מספר הסדרים חדשים ותיקונים להסדרים קיימים.
 • נושאים שבאחריות משרד הבינוי והשיכון, משרד המדע, התרבות והספורט ומשרד התיירות.
 • לצד תפקידי הייעוץ והחקיקה, המחלקה מייצגת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס לקיום תנאים מקפחים בחוזים אחידים לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג- 1982. במסגרת זו מופיעים משפטני המחלקה בבית הדין לחוזים אחידים ומכינים כתבי התייצבות של היועץ המשפטי לממשלה, בתחום זה, בבית המשפט.
 

המחלקה למשפט בין-לאומי

 •  בראש המחלקה עומד ד"ר רועי שיינדורף,  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (בין-לאומי)
 • מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) הוקמה בשנת 2000. תכלית המחלקה הינה להעמיד לרשות משרדי הממשלה השונים וגופי המדינה ייעוץ משפטי בנושא המשפט הבינלאומי והשלכותיו על המדינה, ולספק שירות מקצועי בכל הנוגע לכריתת הסכמים בינלאומיים וייצוג בתביעות בינלאומיות.
 •  בין היתר מתפקידי המחלקה לייעץ באופן שוטף בנושאים בינלאומיים, להשתתף במשאים ומתנים לכריתת הסכמים בינלאומיים, לייעץ לגבי ההשלכות המשפטיות הנוגעות להסכמים הן במישור הפנימי והן במישור המשפט הבינלאומי, לסייע בגיבוש  מדיניות אחידה של גורמים המיצגים את המדינה בנושאים שונים, ולדאוג לתיאום בנושא בין המשרדים השונים ובהתחשבות במדיניות מושכלת. המחלקה אחראית גם להבטיח כי במסגרת הסכמים בינלאומיים המדינה לא תוכפף לשיפוט זר או לשיפוט בינלאומי, אלא לאחר שקילת כל הנסיבות.
 • המחלקה הינה גוף מקצועי שמתמחה בנושאים הקשורים להסכמים וסכסוכים בינלאומיים. המחלקה מאוישת על ידי מומחים למשפט בינלאומי, משא ומתן בינלאומי, והופעה בתביעות בינלאומיות. היחידה  ממוקמת בייעוץ וחקיקה, וכפופה ליועץ המשפטי לממשלה ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי). בנוסף לתפקידיה בתחום הייעוץ והחקיקה, למחלקה גם תפקידים פרקליטותיים. המחלקה אחראית להעמיד ייצוג מקצועי למדינה בפני בתי דין זרים, גופי בוררויות בינלאומיים גופי גישור בינלאומיים, או כל פורום בינלאומי אחר.
 • עוד על המחלקה ניתן לקרוא כאן.
 

המחלקה למשפט כלכלי

 •  בראש המחלקה עומד מר מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי).
 • המחלקה מתמחה בנושאי משפט מסחרי, דיני רגולציה, וכן בהיבטים הכלכליים של המשפט המינהלי והמשפט החוקתי.
 • עורכי הדין במחלקה מלווים מבחינה משפטית את גיבוש המדיניות הממשלתית הנוגעת לתהליכים הכלכליים המרכזיים במשק, ובכלל זה חוק התקציב וחוק ההסדרים, רפורמות מבניות והליכי הפרטה, פתיחת שווקים לתחרות, אסדרת הפעילות של גופים כלכלים והפיקוח עליהם.
 • בנוסף, המחלקה מעניקה לווי משפטי שוטף, מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה בתפקידו כפרשן המוסמך של הדין עבור הגופים הממשלתיים, ובכלל כך מעניקה חוות דעת והנחיות למשרדי הממשלה הכלכליים ומייעצת להם, במיוחד במהלך עבודת החקיקה.
 • העבודה במחלקה כוללת הופעה בישיבות ממשלה, בוועדות השרים ובוועדות הכנסת.
 • המחלקה עובדת מול משרד האוצר (בין היתר: רשות שוק ההון, רשות המיסים, רשות החברות הממשלתיות ורשות ניירות ערך), משרד התשתיות הלאומיות (בין היתר: רשות החשמל והרשות הממשלתית למים ולביוב), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (ובכלל זה רשות התעופה האזרחית ורשות הספנות והנמלים), משרד התקשורת (ובכלל זה הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין), רשות השידור, משרד הכלכלה והתעשייה, ובכלל זה רשות ההגבלים העסקיים ומכון התקנים), המשרד להגנת הסביבה ומשרד התרבות והספורט.
 • בנוסף, המחלקה אחראית לייזום, טיפול וליווי של חקיקה בנושאים כלכליים ופיסקאליים אשר בתחומי המומחיות ואחריות משרד המשפטים כגון דיני תאגידים- חברות, שותפויות, עמותות, אגודות שיתופיות; דיני חדלות פרעון – פשיטת רגל, פירוק חברות ושיקום חברות; וכן הוצאה לפועל וראיית חשבון.
 

המחלקה למשפט פלילי

 •  בראש המחלקה עומדת גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי).
 • המחלקה אחראית על גיבוש מדיניות חקיקתית ומתן חוות דעת בתחום הפלילי הרחב. המחלקה בוחנת הצעות חוק, של הממשלה ושל הכנסת, אשר יש בהן רכיב פלילי – עבירה, ענישה, סמכויות חקירה וחיפוש וכיוצא באלה – כדי לוודא שהן תואמות עקרונות כלליים של הדין הפלילי ועקרונות חוקתיים כמו הזכות לכבוד, לחירות ולשוויון.
 • במסגרת התחום הפלילי הרחב שבו עוסקת המחלקה היא אחראית בין היתר על נושאים בולטים אלה: דיני העונשין המהותיים – כללי האחריות הפלילית, דרכי ענישה ושחרור ממאסר; סדר דין פלילי ודיני ראיות, לרבות זכויות נפגעי עבירה והתאמת דרכי חקירה לאנשים עם מוגבלות ולילדים; סמכויות חיפוש; המרשם הפלילי.
 • המחלקה אף אחראית על סוגיות של הדין הפלילי שהן בעלות היבטים בינלאומיים כגון הסגרה, עזרה משפטית בין מדינות, התאמת החקיקה הישראלית לדרישת אמנות בינלאומיות שיש להן השלכות פליליות ואף בחינת הצורך בתיקוני חקיקה נוכח כינונו של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. בנושאים אלה המחלקה עובדת בקשר הדוק עם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ועם היחידה להסכמים בינלאומיים בייעוץ וחקיקה.
 • עוד בין תפקידי המחלקה סוגיות מיוחדות כגון סחר בבני אדם, עבריינות מין, סמים מסוכנים, איסור על הלבנת הון, פשיעה מאורגנת, עבירות טרור ואלימות במשפחה.