תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"ו-2016

 
|06/02/2017 |

​דברי ההסבר לחקיקת משנה אינם מתפרסמים ברשומות ואין להם מעמד רשמי הדומה לדברי ההסבר בחקיקה ראשית. בהתאם, הם אינם נדרשים להיות ברמת גימור וליטוש של דברי הסבר של חקיקה ראשית המתפרסמים ברשומות, על כל המשתמע מכך.

​מטרת הוספת דברי ההסבר, בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), מיום 10.12.2014, היא לשם ייעול העבודה מול הגורמים השונים השותפים לחקיקה ולצורך שימור הידע הממשלתי בדבר תכלית התקנות ונוסחן, כמו גם ויחד עם זאת יש בהם כדי לסייע בחידוד דגשים והבהרות שאינם מתאימים לגוף התקנות.