חוק שירות נתוני אשראי

 

​חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב - 2002 שנתקבל בכנסת ביום 17.1.02, מסדיר את האופן שבו ניתן יהיה לקבל מידע על אמינותו של אדם לעניין עמידתו בהתחייבויות הכספיות שקיבל על עצמו, בין בפעולתו כעוסק ובין בפעולתו כאדם פרטי (הלקוח).

זאת לשם שתי תכליות עיקריות:

  1. האחת, על מנת שמבקש המידע יוכל להעריך את מידת הסיכון שבהתקשרות עם אותו אדם.
  2. השנייה, על מנת להביא להוזלת האשראי לאותם אנשים, שיכולים להצביע על היסטוריה חיובית של עמידה בהתחייבויות ותשלום חובות. ההנחה היא שמתן מידע על עמידה בהתחייבויות כספיות יגביר את התחרות בתחום מתן האשראי ללקוחות פרטיים.

 

המידע שייאסף ויימסר בידי מי שקיבל רשיון מיוחד לעניין זה נחלק לשני סוגים: נתונים אודות אי עמידה בתשלום חובות מסוגים שונים (מידע שלילי), ונתונים חיוביים אודות לקיחת הלוואות על ידי הלקוח (מידע חיובי). איסוף המידע השלילי נעשה ממקורות המנויים בחוק, ולגבי מידע שמפורט בו. לעניין המידע החיובי – חובה לאסוף ממערכת הבנקאות מידע חיובי לגבי מי שקיים לגביו מידע שלילי. בנוסף רשאי בעל הרשיון לאסוף מידע על לקוחות, שאין עליהם מידע שלילי, ואשר הודיעו בכתב לרשם או לבעל רשיון כי הם מסכימים שבעל הרשיון יאסוף וימסור עליהם מידע חיובי.  

מאחר שיש במתן דו"ח נתוני האשראי כדי לפגוע בפרטיותם של הלקוחות, אף כי הדבר נועד לתכלית ראויה, נוסחו הסדרי החוק תוך מאמץ גדול לוודא שהפגיעה לא תעלה על הנדרש. חובות שונות הוטלו על בעל הרשיון, אשר יהא נתון לפיקוח רשם שירות נתוני אשראי. כך למשל, נדרש כי בעל הרשיון ירשום את מאגר הלקוחות שברשותו כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות; הוטל איסור על פרסום נתוני אשראי שנתקבלו מבעל הרשיון; נקבע שניתן למסור נתוני אשראי רק למי שמסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את הנתונים לצורך קבלת החלטה למספר מוגדר ומצומצם של מטרות; הוטל איסור על עשיית שימוש בנתונים שנתקבלו למטרות אחרות מאלה שהוצהר עליהן; הוטלו סנקציות מנהליות ופליליות על המפר את הוראות החוק; ועוד. כמו כן, כדי להקטין את הסיכון לטעויות, חויב בעל הרשיון לאפשר ללקוח לראות את הדו"ח ולהשיג עליו.

עתה הגיע השלב שבו הגורמים השונים, השותפים להפעלת החוק (המדינה, בנקים, בעלי רשיונות וכו') יתחילו להיערך לקראת יישום חוק שירות נתוני אשראי, אשר ייכנס לתוקף ביום 1.8.04