ח"א 42799-03-10 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ

 

הסבר ומסמכים קשורים
הליך זה נפתח בשנת 2010 בבקשת ביטול, ובה ביקש היועץ המשפטי לממשלה לבטל או לשנות תנאים שלגישתו הינם מקפחים בחוזה ההתקשרות של סלקום עם לקוחותיה. לאחר הגשת בקשת הביטול, התקיימה הידברות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין סלקום (להלן – הצדדים), שנועדה לצמצם את היריעה הרחבה שנפרשה בבקשת הביטול. בתום ההידברות, סלקום הסכימה לבצע מספר שינויים בחוזה שלה, ובהתאם לכך הוגשה לקראת סוף שנת 2011 הודעה שבה פורטו ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים. חודשים ספורים לאחר מכן, בשנת 2012 הוגשה על ידי היועץ המשפטי ממשלה בקשה מתוקנת   לביטול תנאים מקפחים שלגביהם הצדדים לא הגיעו להסכמות.
 
בהמשך, בדיון שנערך בנובמבר 2012 בפני בית הדין לחוזים אחידים, הוחלט כי סלקום תערוך נוסח חדש ועדכני של ההסכם, באופן שייתן ביטוי לכל תיקוני החקיקה והרישיון הרלוונטיים, ותוך מגמה לפשט את ההסכם ולהסתפק בהפניה לתנאי הרישיון במה שניתן. בשנת 2013 הגישה סלקום נוסח חדש זה. היועץ המשפטי לממשלה סבר כי גם נוסח חדש זה שהוגש כלל  תניות מקפחות רבות, והגיש ביולי של אותה שנה הודעה אשר מפרטת מהן התניות שנותרו לגישתו מקפחות בנוסח החדש. בהמשך לכך, התקיימה הידברות נוספת בין הצדדים במסגרת קדמי דיון שהתקיימו בפני אב בית הדין בהליך. הידברות זו נועדה גם היא לצמצם את המחלוקות ולהביא למחיקת הסעיפים מהחוזה של סלקום, שהיועץ המשפטי לממשלה סבר שהם מקפחים. במסגרת קדמי הדיון שהתנהלו בבית הדין לחוזים אחידים, סלקום הסכימה לבטל או לשנות חלק מהסעיפים שהיועץ המשפטי לממשלה סבר שהם מקפחים. זאת, תוך הבהרה מצידה שהסעיפים אינם מקפחים לגישתה, ומבלי שבית הדין לחוזים אחידים הכריע בשאלת הקיפוח לגופה.
 
בתום קדמי הדיון שהתנהלו בבית הדין לחוזים אחידים, בשנת 2017, הוסכם בין הצדדים כי סלקום תחל לעשות שימוש בחוזה, שהוסכם לבצע בו שינויים, בהתקשרויותיה עם לקוחותיה. להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין. החלקים בחוזה שבהם הוחלט לבצע שינויים סומנו בנוסח המעודכן של ההסכם, אשר הוגש לבית הדין. יתר חלקי ההסכם, שלא הושגה לגביהם הסכמה, כוללים, לגישת היועץ המשפטי לממשלה, תניות מקפחות. יחד עם זאת, ומטעמי יעילות, הוחלט על מחיקת בקשת הביטול לגבי תניות אלה, וזאת מתוך כוונה להגיש לגבי התניות המקפחות שנותרו, לגישת היועץ המשפטי לממשלה, בקשת ביטול נפרדת. יובהר, כי אין במחיקה זו כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים, ואין בה כדי למנוע מלקוחותיה של סלקום לטעון טענות קיפוח בנוגע לחוזה. הבהרה זו נכללה גם בפסק דינו של ביה"ד לחוזים אחידים.