דו"ח הועדה בנושא חינוך

 

מוסד החינוך הוא מקום מרכזי בחיי הילד, השוהה בו על-פי רוב שעות רבות מספור, החל מגיל שלוש ועד לבגרותו. זכויות האדם של הילד אינן נעצרות בשער מוסד החינוך, ובית הספר הוא זירה מרכזית ליישום זכויות האדם של ילדים.

 • הוועדה מבקשת לקדם באמצעות חקיקה, מדיניות והכשרה מערכת חינוך הדנה ומבררת את נושא הזכויות, מפעילה מנגנונים וגופים לצורך יישומן, פועלת מתוך נקודת מוצא המקבלת את הילד כאדם ולא כ"חומר אנושי", כמטרה ולא כאמצעי, ומטפחת אקלים בית ספרי של כבוד הדדי.  
 • תפקידו של בית הספר בהקניית ערכים אזרחיים-דמוקרטיים אף מוסיף לחשיבות יישומן של הזכויות במוסד החינוך.
 • הוועדה סבורה כי מרכזיותו של מוסד החינוך בחיי הילד מאפשרת למדינה למלא חלק גדול מהמחויבות שקיבלה על עצמה עם אשרור האמנה באמצעות מימוש הזכויות במערכת החינוך.
 • מפאת אילוצי לוח זמנים החליטה ועדת המשנה להתמקד ביישום האמנה במערכת החינוך הפורמלית, ובחרה לדון בשני נושאים מרכזיים: 
 1. זכויות תלמידים בבית הספר: בחלק זה התמקדה הוועדה בדרכי מימוש זכויות התלמיד בכל תחומי החיים במוסד החינוך. הוועדה בחנה את חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000 וסברה כי החוק הקיים אינו מעגן את מלוא הזכויות הקבועות באמנה. תוצרי עבודת הוועדה בנושא זה הם הצעה לתיקון מקיף של חוק זכויות התלמיד, הצעות לשורה של תקנות מכוח חוק זכויות התלמיד, המלצות לתיקוני חקיקה נוספים בחוקי חינוך שונים ושורה של המלצות מדיניות (המלצות לבר חקיקתיות).
 2. עיקרון השוויון והזכות לחינוך: בחלק זה בחנה הוועדה שורה של סוגיות הנוגעות למערכת החינוך בכללותה. הוועדה בחרה לעסוק בנושא זה בשל הפערים הגדולים וההפליה במערכת החינוך בישראל. הוועדה ראתה את ערך השוויון כעיקרון דמוקרטי מרכזי וראתה בקידום זכותם השווה של ילדים לחינוך איכותי מטרה מרכזית בעבודתה. תוצרי הוועדה בנושא זה הם הצעת חוק בנושא השוויון במערכת החינוך, המלצות לתיקוני חקיקה נוספים בחוקי חינוך שונים ושורה של המלצות מדיניות (המלצות לבר חקיקתיות). 
  • מתוך הכרה בזכותם של ילדים להיות שותפים בהחלטות הנוגעות לחייהם, הקפידה ועדת המשנה לשתף תלמידים בתהליך עבודתה וזאת במגוון דרכים. בין היתר מונו שני תלמידים, נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית, כחברים קבועים בוועדת המשנה. בנוסף, מרכזת ועדת המשנה ערכה מפגשי התייעצות עם קבוצות תלמידים שונות (חילוניים, דתיים, ערבים, יהודים, תושבי מרכז הארץ, תושבי הפריפריה, ילדים ובני נוער), ביחס לנושאים בהם דנה ועדת המשנה.
  • תוצרי הוועדה- הוועדה מציגה בהמלצותיה שני תוצרים מרכזיים של עבודתה: הצעה לתיקון מקיף של חוק זכויות התלמיד התשס"א – 2000 והצעת חוק חדשה בנושא שוויון בחינוך.
  • להלן יצוינו בקצרה המלצות מרכזיות של ועדת המשנה:
  1. החלת החוק על כל תלמיד ותלמידה בישראל, בניגוד למצב השורר כיום, שבו אוכלוסיות תלמידים שונות הוצאו מתחולת החוק, כגון תלמידי כיתות י"א, י"ב, או אוכלוסיות תלמידים שלגביהן מוחלות רק חלק מהוראות החוק, כגון אלו הלומדים במערכת החינוך החרדית.  
  2. עיגון ארבעת עקרונות האמנה בחוק. דגש מיוחד הושם על זכותם של תלמידים להיות שותפים להחלטות הנוגעות לחייהם בבית הספר, בין היתר – לאפשר לתלמידים בחירה במסגרת קביעת תוכנית לימודיהם, שיתופם בקביעת תקנון בית הספר, הקמת ועדת תלונות בית ספרית והעצמת מוסד מועצת התלמידים.      
  3. עיגון ראשון בישראל של זכויותיהם האזרחיות והפוליטיות של ילדים במוסד החינוך, וביניהן זכותם לחופש הביטוי, הזכות למידע, הזכות לפרטיות, הזכות לזהות, חופש המחשבה המצפון והדת וחופש התאגדות והתקהלות.     
  4. ועדת המשנה ביקשה לקדם את זכותם של ילדים לשוויון במסגרת מערכת החינוך הפורמלית. ועדת המשנה הניחה, כי הגשמת הזכות לחינוך הלכה למעשה מחייבת את יישומה השוויוני ביחס לכל ילד וילדה ואת הגדרת מהות החינוך הניתן להם. את המלצותיה בתחום זה עיגנה בהצעת חוק חדשה בנושא שוויון בחינוך, הכוללת את זכותם של כל תלמיד ותלמידה לחינוך איכותי על בסיס שוויוני, תוך איסור הפליה מטעמים שונים, ואת אחריות המדינה למתן חינוך כאמור, לרבות נקיטת הפליה מתקנת מקום שראוי לנקטה. כן המליצה ועדת המשנה על הגדלת מעורבותה ושותפותה של האוכלוסייה הערבית במערכת החינוך, באמצעות הקמת מועצה לחינוך ממלכתי ערבי, בדומה למועצה לחינוך ממלכתי דתי ועוד.
  5. עיגון ראשון בחקיקת החינוך של זכותם הכוללת של תלמידים להליך הוגן, בכל מקום שיש חשש שתיפגע זכות שלהם.   
  6. ועדת המשנה מדגישה בהמלצותיה כי זכויותיהם של תלמידים אינן בלתי מוגבלות, וכי עליהם לנהוג בכבוד כלפי מוריהם וכלפי תלמידים אחרים, כפי שיש לנהוג בכבוד כלפיהם. הוועדה מגבה את בתי הספר במאמציהם התקיפים למיגור בעיית האלימות בין תלמידים, ושולחת מסר חד משמעי בנוגע לאיסור לנקוט ענישה גופנית כלפי תלמידים.  
  7. הוועדה מבקשת לקדם את יישום זכויות התלמידים במוסד החינוכי על ידי קביעת זכותם של התלמידים ללמוד על אודות זכויותיהם, וקביעת חובת מוסד החינוך ללמדם נושא זה כחלק מלימוד נושא זכויות האדם.
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
דוח הוועדה בנושא חינוך​הדוח המלאקובץ PDF
דוח הוועדה בנושא חינוך​חלק א'קובץ PDF
דוח הוועדה בנושא חינוך​חלק ב'קובץ PDF