לאור המצוקה המסתמנת אושר תיקון מבחני תמיכה שיאפשרו העברת תקציב ייעודי לעמותות העוסקות בחלוקת סלי מזון לקראת חג הפסח הקרוב

 
|25/03/2020 |

לאור המצב, אישרה דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש, לפרסם תיקון של מבחני התמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שנועדו להעברת תמיכות לעמותות שעוסקות בחלוקת סלי מזון בחגים, כך שתינתן עדיפות להעברת הסכומים לחלוקת סלי המזון באופן מיוחד לקראת חג הפסח הקרוב, בשל המצוקה העכשווית המסתמנת, נוכח משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות על משפחות במצוקה.​

ככלל, כאשר שר מעוניין לתמוך כספית מתקציב המשרד הממשלתי בפעילויות שעמותות מקיימות, עליו לעשות זאת לפי מבחני תמיכה ובהם תנאי סף ואמות מידה לפיהם נקבע אילו גופים יוכלו להיתמך ובעד איזו פעילות. לפי חוק יסודות התקציב, קביעת מבחני התמיכה מחייבת היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה, אשר מוודא, בין היתר, שהמבחנים שוויוניים.

התיקון שאושר, מאפשר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להעביר תקציב משמעותי לחלוקת סלי מזון כבר בפסח הקרוב, ונותן עדיפות מסוימת לחג הקרוב על פני חגים אחרים, בשל הצורך שנוצר בגלל משבר הקורונה. לרוב תהליך תיקון המבחן אורך תקופה של מספר שבועות ואף יותר, אך לנוכח הדחיפות התיקון הושלם בתוך פחות מיומיים.