אודות תחום זכויות האדם במשפט הבין-לאומי

 
​דיני זכויות האדם - ענף דיני זכויות האדם הינו ענף מיוחד במשפט הבין-לאומי, אשר בניגוד להסדרת היחסים בין המדינות השונות כבשאר ענפי המשפט הבין-לאומי, מסדיר את היחסים בין המדינות והפרטים החיים בשטחן ומקנה לפרטים אלה זכויות יסוד חשובות.​​​​

דיני זכויות אדם במשפט הבין-לאומי המודרני התפתחו לאחר ובעקבות מאורעות מלחמת העולם השנייה עם אימוץ ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם של האו"ם (1948). מאז, הלכה והתפתחה מסגרת משפטית בין-לאומית של הגנה על זכויות אדם באמצעות אמנות בין-לאומיות שנועדו להרחיב את ההכרזה האוניברסלית ולהפוך את הזכויות הכלולות בה למחייבות משפטית וכפופות למנגנוני פיקוח של האו"ם. באופן זה אימצה לאורך השנים העצרת הכללית של האו"ם את אמנות זכויות האדם השונות אשר נחתמו ואושררו על ידי מרבית מדינות העולם. 

כיום חברה ישראל בשבע האמנות המרכזיות ובשני פרוטוקולים בתחום זכויות האדם:

 • האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות – ICCPR
 • האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות – CESCR
 • האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית – CERD
 • האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים – CEDAW
 • האמנה נגד עינויים – CAT
 • האמנה בדבר זכויות הילד – CRC
 • הפרוטוקול האופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בעניין שימוש בילדים בסכסוכים מזוינים – CRC-OP-AC
 • הפרוטוקול האופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בעניין מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים – CRC-OP-SC
 • האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – CRPD

 

אשכול זכויות אדם במחלקת משפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה

האשכול אחראי לעבודה בנושאי זכויות אדם, בהיבטי המשפט בין-לאומי ועבודה מול ארגונים בין-לאומיים. על מימושה של כל אחת מהאמנות ומהפרוטוקולים שפורטו לעיל אמונה ועדת מומחים, שתפקידה לבחון את יישום הוראות האמנה במדינות החברות בה. האשכול מרכז את תהליך הדיווח לוועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישומן בישראל של הוראות אמנות זכויות האדם בהן חברה המדינה. לאחר הגשת כל אחד מהדוחות נדרשת המדינה להופיע בפני הוועדה לשם הצגת הדו"ח. במסגרת זו האשכול אף אחראי על הכנת משלחות ישראל לוועדות האמנות לשם הצגת הדו"חות הראשוניים והתקופתיים ודיון עם מומחי הוועדות על יישום הוראות האמנות בישראל, זאת במטרה לקיים דיאלוג פורה ובונה עם חברי הועדה.

אשכול זה אף מרכז את העבודה מול גורמי האיחוד האירופי בנושאי זכויות אדם במסגרת קבוצת העבודה השנתית מול האיחוד האירופאי בנושאי זכויות אדם.


כחלק מייעוץ וחקיקה, האשכול עוסק אף בכתיבת חוות דעת בדבר הצעות חוק העולות בוועדות הכנסת השונות, כתיבת חוות דעת על נושאים הנוגעים לתחומי העבודה של האשכול, סיוע למחלקות השונות בפרקליטות המדינה, לרבות מחלקת הבג"צים והפרקליטויות המחוזיות, בהליכים המתקיימים בבתי משפט. אנשי האשכול חברים בקבוצות עבודה וחשיבה בתחומים שונים, הן פנים משרדיים והן בין-משרדיים ומספקים תשומות בהיבטים רחבים של זכויות אדם, סטנדרטים במשפט בין-לאומי פלילי ועוד.

האשכול אף מטפל בנושאי קביעת אמות מידה במשפט הבין-לאומי הפלילי, משתתף בוועידות ופורמים בין-לאומיים בנושאים אלה ומעורב באופן תדיר בפעילות הנוגעת להטמעת אמות מידה אלה בזירה הפנים ישראלית. בעניין זה מתרכזת העשייה במספר תחומים מרכזיים:

 • אמנת האו"ם נגד פשע מאורגן חוצה גבולות (אמנת פלרמו)- השתתפות במפגשי המדינות החברות באמנה, לדיון בסוגיות שונות הנוגעות ליישום האמנה והפרוטוקולים הנלווים לה (ישראל חברה באמנה ובפרוטוקול למניעה, לדיכוי ולהענשה על סחר בבני אדם, בעיקר נשים וילדים).
 • פעילות במסגרת מועצת האו"ם למניעת פשיעה ולמשפט פלילי - גוף שהוקם על ידי העצרת הכללית של האו"ם ותפקידו לפקח על יישום מדיניות העצרת הכללית בנושא מניעת פשיעה ומשפט פלילי, לרבות פשיעה כלכלית, ותיאום מדיניות זו, ובכלל זה גיבוש ואימוץ סטנדרטים מנחים למדינות בתחומים השונים. המועצה מתכנסת מדי שנה בווינה ועוסקת בליבון סוגיות בתחום זה וגיבוש הצעות החלטה שבהמשך מועברות לעצרת הכללית ולמועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם (ECOSOC).
 • פעילות במסגרת הקונגרס החמש שנתי למניעת פשיעה ולמשפט פלילי, שהינו האורגן הבין-לאומי המוביל בתחום זה, אשר מתכנס אחת לחמש שנים לליבון סוגות שונות בתחום המשפט הבין-לאומי הפלילי.
 • האשכול אף מלווה באופן תדיר קבוצות מומחים ממשלתיים לדיון בסוגיות שונות של סטנדרטים במשפט בין-לאומי ולגיבוש עקרונות וקווים מנחים להתמודדות עימם, לפירוט נוסף בעניין העשייה בתחומים אלה אנא ראו את הרלוונטי בעניין תחום המשפט הבין-לאומי הפלילי.

האשכול אחראי בנוסף על טיפול במאות פניות המגיעות מחו"ל, הן מגורמים פרטיים והן מארגונים בלתי ממשלתיים, ממשלות זרות וגורמי או"ם, לרבות דווחים, בנוגע לנושאי זכויות אדם שונים. האשכול אף אחראי על ניסוח והפצה של מענים אחודים מטעם כלל הגורמים הרלוונטיים לטיוטות דוחות של החברה האזרחית בנושאי זכויות אדם.


האשכול אף פעיל בנושאי איכות הסביבה ומעורב בוועדות הבין-משרדיות וצוותי ההיגוי השונים במסגרתן מגובשת מדיניות והתייחסות לאמנות סביבתיות, וכן מטפל בגיבוש דיווחים ועמדות לעניין מנגנונים סביבתיים נוספים. ​​​