UNODC

 
​משרד האומות המאוחדות לסמים ופשיעה (United Nations Office on Drugs and Crime), הוקם בשנת 1997, כתוצאה של מיזוג של תכנית האו"ם למלחמה בסמים והמרכז הבין-לאומי למניעת פשיעה. הארגון פועל בכל רחבי העולם באמצעות סוכנויות ומשרדים הפועלים בשטח.

​עבודת הארגון מושתתת על שלושה עמודים מרכזיים: הגברת יכולת המדינות החברות להילחם בסחר בסמים, פשיעה וטרור באמצעות פרויקטים של שיתוף פעולה טכני, ביצוע מחקר והגברת הידע באשר לנושאי פשיעה וסמים במטרה לשפר את המדיניות וההחלטות המבצעיות וכן סיוע למדינות החברות באשרור ויישום של האמנות הבין-לאומיות הרלוונטיות לנושא, פיתוח חקיקה לאומית  בנושאי מניעת פשיעה סחר בסמים וטרור. להרחבה ומידע נוסף על משרד האומות המאוחדות לסמים ופשיעה - אנא ראו באתר ה-UNODC​.


 
בתחום המשפט הבין-לאומי הפלילי, מתמקד העיסוק של המחלקה בתחום סטנדרטים בין-לאומיים במשפט פלילי, כאשר העשייה מתמקדת במספר תחומים מרכזיים:
 
1. אמנת האו"ם נגד פשע מאורגן חוצה גבולות (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Palermo, Italy (2000) ) (אמנת פלרמו), משנת 2000מטרתה העיקרית של האמנה הינה קידום שיתוף פעולה בינלאומי במאבק ובמניעת פשיעה מאורגנת חוצת גבולות. האמנה מהווה אמנת מפתח בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי. באמנה זו חברות נכון לסוף נובמבר 2015 - 186 מדינות . האמנה נחתמה על ידי ישראל בתאריך 13 בדצמבר, 2000 ואושררה על ידי ישראל ב-27 בדצמבר 2006.


לאמנה נספחים שלושה פרוטוקולים:


במקביל לעשייה סביב האמנה מתקיים אחת לשנתיים מפגש המדינות החברות באמנה, במהלכו נדונות סוגיות שונות הנוגעות ליישום האמנה והפרוטוקולים, לרבות קבוצות עבודה המוקדשות לפיתוח מנגנון ליישומם.

 

2. מועצת האו"ם למניעת פשיעה ולמשפט פלילי (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice), הינה גוף שהוקם על ידי העצרת הכללית של האו"ם ותפקידו לפקח על יישום מדיניות העצרת הכללית בנושא מניעת פשיעה ומשפט פלילי, לרבות פשיעה כלכלית, ותיאום מדיניות זו, ובכלל זה גיבוש ואימוץ סטנדרטים מנחים למדינות בתחומים השונים. המועצה מתכנסת מדי שנה בווינה ועוסקת בליבון שוטף של סוגיות בתחום זה וגיבוש הצעות החלטה אשר בהמשך מועברות לעצרת הכללית ולמועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם (ECOSOC).

 

3. הקונגרס החמש שנתי למניעת פשיעה ולמשפט פלילי, שהינו האורגן הבין-לאומי המוביל בתחום זה, אשר מתכנס אחת לחמש שנים לליבון סוגות שונות בתחום המשפט הבין-לאומי הפלילי.

 

4. לאורך השנים מתכנסות קבוצות מומחים ממשלתיים לדיון בסוגיות שונות של סטנדרטים במשפט בין-לאומי ולגיבוש עקרונות וקווים מנחים להתמודדות עימם, בין הנושאים המובילים בשנים האחרונות ניתן למנות – עדכון כללי המינימום בנושאי כליאה (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)  סחר בבני אדם, סחר באיברים, מניעת רצח נשים ונערות, סחר ברכוש תרבותי, קטינים בהליך הפלילי, הברחת מהגרים, מאבק במימון טרור והלבנת הון, מניעת טרור ופשיעה פרמצבטית.