UNODC – עדכונים ומידע נוסף

 
​בתאריך 17 בפברואר, 2021, אומצה טיוטת הצהרת קיוטו על ידי מושב האו"ם למניעת פשיעה ומשפט פלילי. הצהרה זו גובשה לאחר למעלה משנה וחצי של משא ומתן, בו נטלו חלק נציגי אשכול זכויות אדם מהמחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה, תוך עבודה מול יחידות נוספות במשרד המשפטים.

בחודש מרץ 2021 אומצה הצהרה זו, על ידי הקונגרס הבין-לאומי למניעת פשיעה ומשפט פלילי במסגרת הכנס ה-14 שלו. מדובר בפורום הבכיר ביותר באו"ם בנושאי מניעת פשיעה ומשפט פלילי שמתכנס אחת לחמש שנים מאז שנת 1955.

לאחר אימוצה בקונגרס (ובהמשך גם בעצרת הכללית של האו"ם), הצהרת קיוטו צפויה להכווין בשנים הקרובות את מדיניות האו"ם למאבק בפשיעה ואת השיח בארגונים הרלוונטיים השונים. יצוין כי במהלך הכנס נדונו סוגיות הנוגעות למכלול רחב יותר של מניעת פשיעה ומשפט פלילי במליאה, ואף נערכו שורה ארוכה של מפגשים, אירועים, סדנאות ודיונים – בהם השתתפו גורמים בכירים ממערכות המשפט של מדינות העולם השונות, ארגונים בין-לאומיים, נציגי האקדמיה והחברה האזרחית.

מטעם ישראל, לקחו חלק באופן מקוון נציגי משרד המשפטים ובראשם היועץ המשפטי לממשלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי), והמשנה לסניגור הציבורי הארצי וכן נציגי משרד החוץ.

להלן נוסח הצהרת קיוטו באנגלית ובעברית: