הפרוטוקול האופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בדבר מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים CRC-OP-SC

 
​הפרוטוקול האופציונאלי לאמנה לזכויות הילד בדבר מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים (CRC-OP-SC) (להלן "הפרוטוקול"), נחתם על ידי ישראל ב-14 בנובמבר, 2001, אושרר על ידי ישראל ב-23 ביולי 2008, ונכנס לתוקף לגבי ישראל בחודש אוגוסט 2008.

​מטרת פרוטוקול זה, הנלווה לאמנה לזכויות הילד, הינה למנוע ככל האפשר מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים. הפרוטוקול קובע איסור על העברת ילדים ע"י אדם או קבוצה כלשהם לאחרים בעבור תשלום או כל תמורה אחרת. איסור על זנות ושימוש בילדים לפעילויות מיניות, בהן הצגה של ילד באופן אמיתי או מדומה כעוסק בפעילות מינית או כל הצגה של איבריו הפרטיים ו/או פורנוגרפיה מכל סוג שהוא. הפרוטוקול אף מחייב את המדינות החברות להבטיח כי המעשים והפעילויות הבאות יהיו מכוסים באופן מלא ע"י הדין הפלילי בין אם עבירות כאמור מבוצעות בתוך המדינה, או בין מדינות  על ידי פרטים או גופים מאורגנים, הכל כמפורט בפרוטוקול.

בהתאם למתחייב מן הפרוטוקול, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה לזכויות הילד מסמכים שונים הנדרשים מכוח הפרוטוקול ובהם דו"ח ראשוני. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות הפרוטוקול בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא הפרוטוקול המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה וכן את מסקנות הוועדה שפורסמו על ידה לאחר הופעה של משלחת ישראל בפניה, הופעה אשר נועדה להצגת הדו"ח הראשוני ולדיון עם מומחי הוועדה ביישום הוראות האמנה בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.


בהתאם להוראות הפרוטוקול, לאחר הגשת הדו"ח הראשוני וההופעה בפני וועדת האו"ם לזכויות הילד,  הדיווחים התקופתיים בעניין הפרוטוקול יימסרו לוועדה במסגרת הדיווח התקופתי של האמנה. למסמכים ועדכונים אלה אנא ראו בדף האמנה לזכויות הילד.