הפרוטוקול האופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בעניין שימוש בילדים בסכסוכים מזויינים CRC-OP-AC

 
​הפרוטוקול האופציונאלי לאמנה לזכויות הילד בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזוינים (CRC-OP-AC) (להלן "הפרוטוקול"), נחתם על ידי ישראל ב-14 בנובמבר, 2001, אושרר על ידי ישראל ב-18 ביולי, 2005, ונכנס לתוקף לגבי ישראל בחודש אוגוסט 2005.

​מטרת פרוטוקול זה, הנלווה לאמנה לזכויות הילד, הינה להילחם בתופעת מעורבותם של ילדים בסכסוכים מזוינים. הפרוטוקול קובע כעיקרון איסור על שימוש בילדים מתחת לגיל 18 בלחימה, וכן מחייב את המדינות החברות להבטיח כי בני אדם שטרם הגיעו לגיל 18 לא יגויסו בכפייה לכוחות המזוינים שלהן, וכי כל מדינה שהיא צד לפרוטוקול תנקוט בכל הצעדים המשפטיים, המנהליים והאחרים הדרושים להבטחת היישום היעיל והאכיפה של הוראות הפרוטוקול בתחום השיפוט שלה, הכל כמפורט בפרוטוקול.

בהתאם למתחייב מן הפרוטוקול, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה לזכויות הילד מסמכים שונים הנדרשים מכוח הפרוטוקול ובהם: דו"ח ראשוני ומענה לשאלון הוועדה. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות הפרוטוקול בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא הפרוטוקול המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה וכן את מסקנות הוועדה שפורסמו על ידה לאחר הופעה של משלחת ישראל בפני הוועדה, הופעה אשר נועדה להצגת הדו"ח הראשוני ולדיון עם מומחי הוועדה בדבר יישום הוראות הפרוטוקול בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.

בהתאם להוראות הפרוטוקול, לאחר הגשת הדו"ח הראשוני וההופעה בפני וועדת האו"ם לזכויות הילד,  הדיווחים התקופתיים בעניין הפרוטוקול יימסרו לוועדה במסגרת הדיווח התקופתי של האמנה. למסמכים ועדכונים אלה אנא ראו בדף האמנה לזכויות הילד.