האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

 
​האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR) (להלן "האמנה"), נחתמה על ידי ישראל בחודש דצמבר 1966, אושררה על ידי ישראל בחודש אוקטובר 1991, ונכנסה לתוקף, לגבי ישראל, ב – 3 בינואר 1992.

​במסגרת האמנה, מתחייבות המדינות החברות בה להגן על זכויות חברתיות ותרבותיות ובהן בין היתר: זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה בה יבחר, תנאי עבודה צודקים ונאותים, שכר הוגן, תנאי בטיחות ובריאות בעבודה, הזכות להתאגדות מקצועית, הזכות לביטחון סוציאלי, הזכות לבריאות גופנית ונפשית, הגנה לאימהות לפני ואחרי לידה, הזכות לרמת חיים נאותה, הזכות לחינוך, הזכות להשתתף בחיי התרבות ועוד, הכל כמפורט באמנה.

בהתאם למתחייב מן האמנה, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה מסמכים שונים הנדרשים מכוח האמנה ובהם: דו"ח ראשוני, דו"חות תקופתיים, מעני השלמות שונים ועוד. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות האמנה בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא האמנה המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה וכן את המסקנות שפרסמה הוועדה לאחר הופעות של משלחות ישראל בפניה, הופעות אשר נועדו להצגת הדו"חות ולדיון עם מומחי הוועדה ביישום הוראות האמנה בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.