האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית CERD

 
​האמנה הבין-לאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה (CERD) (להלן "האמנה"), נחתמה על ידי ישראל בחודש מרץ 1966, אושררה על ידי ישראל בחודש ינואר 1979, ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ב–2 בפברואר 1979.

​במסגרת האמנה, הכוללת הגדרה רחבה של אפליה על רקע גזעי, מתחייבות המדינות בין היתר, לנקוט בכל האמצעים הנאותים על מנת לבער את האפליה הגזעית, לאסור פעילות המעודדת אפליה גזעית, ולערוב לזכותו של כל אדם, בלא אבחנה באשר לגזע, צבע או מוצא לאומי או אתני לשוויון בפני החוק, לרבות בהנאה מזכויות אזרחיות, פוליטיות, תרבותיות, חברתיות וכלכליות, הכול כמפורט באמנה.

בהתאם למתחייב מן האמנה, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה מסמכים שונים הנדרשים מכוח האמנה ובהם: דו"ח ראשוני, דו"חות תקופתיים, מעני השלמות שונים ועוד. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות האמנה בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא האמנה המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה, את המסקנות שפרסמה הוועדה לאחר הופעות של משלחות ישראל בפניה, הופעות אשר נועדו להצגת הדו"חות ולדיון עם מומחי הוועדה ביישום הוראות האמנה בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.