האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים CEDAW

 
​האמנה הבין-לאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) (להלן "האמנה"), נחתמה על ידי ישראל בחודש יולי 1980, אושררה על ידי ישראל בחודש אוקטובר 1991, ונכנסה לתוקף, לגבי ישראל ב-2 בנובמבר 1991.

​במסגרת האמנה, הכוללת הגדרה רחבה של אפליה על רקע מגדר, מתחייבות המדינות החברות בין היתר, לנקוט בכל האמצעים הנאותים על מנת לבער את האפליה המגדרית, לאסור פעילות המעודדת אפליה מגדרית, ולערוב לזכותו של כל אדם, לשוויון בפני החוק ולהנאה מזכויות בלא אבחנה באשר למינו, הכל כמפורט באמנה.

בהתאם למתחייב מן האמנה, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה מסמכים שונים הנדרשים מכוח האמנה ובהם: דו"ח ראשוני, דו"חות תקופתיים, מעני השלמות שונים ועוד. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות האמנה בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא האמנה המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה, את רשימת השאלות שהפנתה הוועדה לישראל, את המסקנות שפרסמה הוועדה לאחר הופעות של משלחות ישראל בפניה , הופעות אשר נועדו להצגת הדו"חות ולדיון עם מומחי הוועדה ביישום הוראות האמנה בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.