האמנה נגד עינויים CAT

 
​האמנה הבין-לאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT) (להלן: האמנה), נחתמה על ידי ישראל בחודש אוקטובר 1986, אושררה על ידי מדינת ישראל בחודש אוקטובר 1991, ונכנסה לתוקף לגבי ישראל בתאריך 2 בנובמבר 1991.

​האמנה הבין-לאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT) (להלן: האמנה), נחתמה על ידי ישראל בחודש אוקטובר 1986, אושררה על ידי מדינת ישראל בחודש אוקטובר 1991, ונכנסה לתוקף לגבי ישראל בתאריך 2 בנובמבר 1991. במסגרת האמנה, הכוללת הגדרה רחבה של עינויים, מתחייבות המדינות החברות בין היתר, לנקוט בכל האמצעים הנאותים על מנת לחדול ולמנוע מעשי עינויים בשטחן. האמנה מטילה חובה על המדינות החברות לעגן בחקיקה פלילית את האיסור על עינויים ולהבטיח ענישה מתאימה לאלה המעורבים במעשי עינויים ובמעשים דומים. בנוסף, האמנה מחייבת את המדינות החברות לחקור באופן מיידי כל מעשה הקשור לעינויים. האמנה מדגישה כי האיסורים המנויים בה אינם נוגעים רק לעינויים, אלא גם ליחס ועונשים אכזריים, משפילים ובלתי ראויים, הכל כמפורט באמנה.

בהתאם למתחייב מן האמנה, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה מסמכים שונים הנדרשים מכוח האמנה ובהם: דו"ח ראשוני, דו"חות תקופתיים, מעני השלמות שונים ועוד. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות האמנה בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא האמנה המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה, את רשימת השאלות שפנתה הוועדה לישראל, את המסקנות שפרסמה הוועדה לאחר הופעות של משלחות ישראל בפניה, הופעות אשר נועדו להצגת הדו"חות ולדיון עם מומחי הוועדה ביישום הוראות האמנה בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.