פרס השקיפות

 
​משרד המשפטים רואה חשיבות בקידום המערכת השלטונית אל מעבר לחובות הבסיסיות הקבועות בחוק חופש המידע. על כן, הוחלט על הענקת פרס לרשות או לעובד הרשות בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור.​​​

הפרס יוענק אחת לשנתיים לרשויות ציבוריות כהגדרתן בחוק או למועסקים בתוך אותן רשויות בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור, זאת בהתקיים אחד הקריטריונים שלהלן:

  • הרשות או העובד הובילו שינוי משמעותי אשר הוביל להפצת או הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית.
  • הרשות או העובד הביאו לשינוי משמעותי ולשיפור בתהליך מסירת מידע לציבור בהליך לפי החוק.

לקבלת השראה מהזוכים הקודמים בפרס: כנסת ישראל, רשות מקרקעי ישראל או צבא ההגנה לישראל.

הפרס

  • תעודת הוקרה מטעם שר המשפטים על קידום השקיפות וחופש המידע.
  • תעודת הוקרה כאמור אשר תוענק לעובד רשות ציבורית תלווה בפרס כספי בסכום של 3000 ₪.
  • תעודת הוקרה כאמור אשר תוענק לרשות ציבורית, לא תלווה במענק כספי.
  • העברת הפרס תיעשה בכפוף להוראות כל דין הנוגעות לעניין.​

מוזמנים להגיש מועמדות עד ליום חמישי, כה' בשבט 31.1.2019 במייל של היחידה foiu@justice.gov.il. 


לקריאת תקנון הפרס​.


להגשת מועמדות.