דו"חות שנתיים- היחידה הממשלתית לחופש המידע

 

כחלק מפעילותה השוטפת, מבצעת היחידה מעקב אחר יישום הוראות חוק חופש המידע במשרדי ממשלה ויחידות סמך. נתוני הדו"חות בנושא מובאים לפניכם.


  • דו"ח שנתי אודות יישום חוק חופש המידע בממשלה 2016

    אנו מציגים לעיונכם את הדו"ח השנתי החמישי של היחידה הממשלתית לחופש המידע כפי שהוגש לממשלה. הדו"ח בוחן את יישומו של החוק במשרדי הממשלה ויח​ידות הסמך וכן את פעילות היחידה בשנה זו.

    מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.​​