סמכויות היחידה בבירור תלונות

 
בין סמכויות היחידה הוענקה לה הסמכות לברר תלונות אודות משרדי הממשלה ויחידות הסמך בעניינים הבאים:

  • ​אי-פרסום דו"חות שנתיים ודו"חות ממונים במועד.
  • אי-פרסום מידע ייזום מכח החוק (הנחיות מינהליות ומידע סביבתי) ללא נימוק כדין.
  • אי מתן מענה לבקשה לקבלת מידע במועד שנקבע לכך בחוק.
  • דחיית בקשה לקבלת מידע ללא נימוק.
  • דרך חישוב האגרות, למעט לעניין מתן פטור מאגרה.
 
כמו כן, נקבע בהחלטת הממשלה כי היחידה לחופש מידע מוסמכת לייתן הנחיות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך לתיקון ליקויים שעלו בפעילותם בנוגע ליישום הוראות החוק, וזאת לאחר שנשמעה עמדת הרשות הרלוונטית.
 
בשנה הנוכחית נעשה שינוי בעבודת היחידה ובמקום בו נתברר כי הרשות פעלה על מנת לתקן את הנדרש באופן מלא, הופסק הטיפול בתלונה תוך יידוע המתלונן. 
 

ניתן לפנות ליחידה באחת מן הדרכים הבאות: