אודות יחידת חופש המידע

 
​יחידת חופש המידע הוקמה בהחלטת ממשלה 2950 מיום 6.3.11 בנושא "יישום חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות", על מנת לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, באמצעות הנחיה, הדרכה ובקרה, וכן להגביר את המידע שיפורסם לציבור באופן ייזום.

​​על היחידה להוות מוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה של מידת עמידת הרשויות בהוראות החוק, ולצורך בחינת תיקוני חקיקה (ככל שיידרשו) לעתיד לבוא.
 

לשם השגת מטרותיה ויעדיה, תפעל היחידה, בין היתר, באופן הבא:

 

 • תנחה את המשרדים בדבר אופן יישום הוראות החוק, בהתאם להוראות החוק ולפסיקה הרלוונטית. 
 • תרכז את כל המידע בדבר עתירות חופש המידע, ותעקוב אחר אופן הטיפול בהן תוך הקפדה על שמירת אחידות בעמדות המדינה בפני ביהמ"ש.
 • תבצע הכשרות והדרכות לכלל הממונים על חופש המידע.
 • תקים אתר אינטרנט חופש מידע מרכזי לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך באופן שיקל על הציבור לפנות בבקשות לקבלת מידע.
 • תקדם פיתוח מערכות מידע כלל ממשלתיות לנהל את הבקשות לחופש מידע ולהוות תשתית טכנולוגית להחלפת ידע מקצועי בין היחידות הממשלתיות השונות.
 • תיזום ותקדם פרויקטים להפצת מידע המצוי בידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך באופן ייזום, בין היתר כנגזרת מהתחייבות למדיניות ה-OECD בנושא.
 • תטפל בתלונות ציבור אודות התנהלות הממונים על חופש המידע במשרדים וביחידות הסמך.
 • תיתן הוראות לתיקון ליקויים שנתגלו בעבודת רשות ממשלתית, לאחר מתן זכות שימוע לאותה רשות, בהתאם לסמכות מכח החלטת הממשלה.
 • תעדכן, תדפיס ותפיץ את רשימת הרשויות הציבוריות כנדרש מכח חוק חופש המידע.
 • תבצע מעקב אחר אופן יישום החוק.
 • תפרסם את ממצאי בדיקתה בדו"ח חד שנתי אשר יוגש לממשלה באמצעות שר המשפטים.