מי אנחנו

 
יחידת חופש המידע הוקמה בהחלטת ממשלה 2950 מיום 6.3.11 בנושא "יישום חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות", על מנת לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, באמצעות הנחיה, הדרכה ובקרה, וכן להגביר את כמות ואיכות המידע שיפורסם לציבור באופן ייזום.​

על היחידה להוות מוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה של מידת עמידת הרשויות בהוראות החוק, ולצורך בחינת תיקוני חקיקה (ככל שיידרשו) לעתיד לבוא.

לשם השגת מטרותיה ויעדיה, תפעל היחידה, בין היתר, באופן הבא:

 1. תטפל בתלונות ציבור אודות התנהלות הממונים על חופש המידע במשרדים וביחידות הסמך;
   
 2. תנחה את משרדי הממשלה ויחידות הסמך בדבר אופן יישום הוראות החוק, בהתאם להוראות החוק, לפסיקה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה הרלוונטית;
   
 3. תתן הוראות לתיקון ליקויים שנתגלו בעבודת משרד ממשלתי או יחידת סמך, לאחר מתן זכות שימוע לאותה רשות;
   
 4. תבצע הכשרות והדרכות לכלל הממונים על חופש המידע ברשויות הציבוריות;
   
 5. תעדכן ותפיץ את רשימת הרשויות הציבוריות כנדרש מכח חוק חופש המידע;
   
 6. תבצע מעקב אחר אופן יישום החוק, ותפרסם את ממצאי בדיקתה בדו"ח חד שנתי אשר יוגש לממשלה באמצעות שר המשפטים;
   
 7. תקים אתר אינטרנט חופש מידע מרכזי לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך באופן שיקל על הציבור לפנות בבקשות לקבלת מידע;
   
 8. תיזום ותקדם פרויקטים להפצת מידע המצוי בידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך באופן ייזום.