ועדת השגות על שומות רשות מקרקעי ישראל

 

אודות

ועדת השגות על שומות רמ"י הוקמה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1181 מיום 12.03.2009 ועפ"י נוהל 12.02 (הליך השגה על שומת מקרקעין). סמכויות הוועדה, אופן הגשת ההשגה והטיפול בה, פורט בהחלטה ובנוהל.