אודות

 

ועדת השגות על שומות רמ"י הוקמה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1181 מיום 12.03.2009 ועפ"י נוהל 12.02 (הליך השגה על שומת מקרקעין). סמכויות הוועדה, אופן הגשת ההשגה והטיפול בה, פורט בהחלטה ובנוהל.


הוועדה מונה 3 חברים:

  1. משפטן עובד מדינה הכשיר להיות שופט שלום - יו"ר
  2. השמאי הממשלתי הראשי או סגנו - חבר
  3. שמאי מכריע (ע"פ תיקון 84 לחוק) - חבר

 

מתקשר אשר קיבל שומה שנערכה על ידי שמאי מאגר מטעם רמ"י רשאי להגיש השגה שתידון בפני שמאי מחוזי באגף שומת מקרקעין. על החלטת השמאי המחוזי ב"השגה הראשונה" ניתן להשיג בשנית בפני ועדת ההשגות. המשיג 

יכול להיות החוכר או רמ"י.

 

 

עדכון: ביום 04.02.2014 אושר ע"י הנהלת רמ"י נוהל 34.03 החדש ונכנסה לתוקפה החלטה מספר 1304 של מועצת מקרקעי ישראל המעדכנת ומחליפה את החלטה 181.

 

 

הגשת השגה בתקופת המעבר בין ההחלטות תיעשה כך:

  • אם השומה מטעם שמאי המאגר של רמ"י נחתמה לפני המועד הקובע (04.02.2014) – תוגש ההשגה בהתאם להחלטה 1181 ונוהל 12.02
  • אם השומה מטעם שמאי המאגר של רמ"י נחתמה לאחר המועד הקובע (04.02.2014) - תוגש ההשגה בהתאם להחלטה 1304 ונוהל 34.03 .

את מסמכי ההשגה יש להגיש באמצעות דוא"ל: