המאבק בסחר למטרת זנות בישראל

 
במדינת ישראל חל מפנה בהתייחסות לסחר בבני אדם למטרת זנות. עם ראשית התפתחות התופעה בישראל בשנות ה-90', התופעה לא זוהתה כיאות, לא הייתה מודעות לאופייה המיוחד וקורבנות העבירה נתפסו כשוהות בלתי חוקיות או עברייניות. עם הזמן, השתנתה גישה זו, בין היתר לאור מאמציהם הרבים של ארגונים לא ממשלתיים ושל ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא סחר בנשים בכנסת, בראשות ח"כ זהבה גלאון. הרשויות החלו לראות בתופעת הסחר פגיעה בצלם האנוש של האדם. שינוי הגישה בא לידי ביטוי בחקיקה, בהנחיות פרקליט המדינה, בתוכנית הלאומית למאבק בסחר למטרת זנות, בהחלטות ממשלה, בנהלים פנימיים של משרדי ממשלה ועוד.  

תופעת הסחר למטרת זנות צומצמה בצורה משמעותית, הודות לשילוב כוחות בין הממשלה, הכנסת וארגונים לא ממשלתיים.

הפעילות נעשתה במישורים שונים: אכיפה נחושה של זרועות אכיפת החוק, אמצעי הגנה לקורבנות העבירה וצעדי מניעה.

 

להלן יפורטו הצעדים שננקטו בתחומים אלו:

 

 

 

​להרחבה אודות שינויי החקיקה והתפיסה שחלו בנושא מאבק בסחר לזנות, ראו דברי של עו"ד רחל גרשוני ממשרד המשפטים, שהוקלטו על ידי פרויקט נועה (Project NOA- Not Objects Anymore) ופורסמו באתר Youtube: