סחר למטרת נטילת איברים

 
העבירה הפלילית האוסרת על סחר בבני אדם למטרות נטילת איברים מעוגנת בסעיף 377א(א)(1) לחוק העונשין. איסור פלילי זה מתייחס למכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, לשם נטילת איברים, או להעמדתו בסכנה לכך. הסכמתו של האדם אינה רלבנטית לשם גיבוש יסודות העבירה; כלומר, אין צורך להוכיח שהוא לא הסכים לביצוע העסקה בו.

יודגש כי יש להבחין בין סחר באיברים לבין סחר בבני-אדם לשם נטילת איברים. סחר באיברים במישור הרגולטורי, נועד להפעיל פיקוח על תרומות איברים מן החי, לטפל בתופעה של תרומות איברים לא מבוקרות וללא פיקוח ולמגר אותה. כך, האיסור על סחר באיברים המעוגן בחוק השתלת איברים תשס"ח-2008, אוסר לקבל וליתן (בהתאמה) כל תמורה בקשר להשתלת איבר, ואוסר על תיווך לסחר באיברים בין תורם ונתרם. העונש בגין הפרת האיסורים הללו ונוספים הינו מאסר שלוש שנים או קנס.

 

לעומת זאת, עבירת הסחר בבני-אדם למטרת נטילת אברים מן הגוף מעוגנת בחוק העונשין, והערך המוגן במסגרתה הוא ערך כבוד האדם וחירותו. עבירה זו נושאת בצידה עונש חמור של 16 שנות מאסר. להבדיל מהעבירות הרגולטוריות, המתמקדות בעשיית עסקאות ללא פיקוח, ללא התייחסות לתנאי העסקה, עבירת הסחר בבני אדם עוסקת במצבים קיצוניים שבהם עבריינים סוחרים בגופו של אדם בדומה לחלקי חילוף של מכוניות ומתייחסים אליו כקליפה המחזיקה בתוכה את האבר הנכסף ותו לא. עד כה התעוררו רק מקרים בודדים בישראל שעשויים לבסס עבירה של סחר בבני אדם למטרת נטילת אברים מן הגוף, וניתנה הרשעה אחת בלבד בעבירה זו. למיטב ידיעתנו זוהי הרשעה תקדימית גם במישור הבינלאומי.

 

מההרשעה שניתנה בישראל כמו גם ממקורות מידע נוספים, ניתן ללמוד על דפוסי פעולה העשויים להצביע על סחר בבני אדם לנטילת אברים מן הגוף, למשל:

  • גיוס תורמים מאוכלוסיות חלשות דוגמת עניים מרודים, מובטלים, בעלי פיגור שכלי, חולי נפש.
  • תשלום סכומים זעומים או היעדר תשלום.
  • תרמית כלפי הקורבנות לגבי טיב הניתוח והשלכותיו.
  • שעבוד חובות במובן של ניכוי סכומים עבור אוכל, דיור, ביגוד, בדיקות רפואיות, והסעה למקום ביצוע הניתוח.
  • אלימות או איומים.
  • אי מתן טיפול רפואי מספק לאחר הניתוח.
  • הפעלת שליטה על תנועות התורמים בדמות שיכונים במקומות שיש לסוחרים שליטה עליהם.
  • אי מתן אפשרות לסגת מן העסקה.
  • השלכות קשות על בריאות הקורבנות, הן מבחינה פיזית והן מבחינה פסיכולוגית (למשל, בושה ושנאה עצמית).

 

במקרים המתאימים, יש בהצטברות של מספר סממנים מסוג זה כדי ללמד על סחר בבני אדם למטרות נטילת איברים.