זכותך

 
  • שיתחשבו בצרכיך, ישמרו על כבודך ויגנו על פרטיותך ובתוך זמן סביר.
  • שיבוצעו ההתאמות הנדרשות לגילך וליכולותיך בכדי לאפשר לך מימוש זכויות אמיתי.
  • שמידע והודעות, ככל הניתן, ימסרו לך בשפה המובנת לך.
​​​​

סוגי זכויות:

הזכות להגנה - זכותך להגנה מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו או מקורביו, במהלך המשפט, לרבות הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ עם אלה בעת שהייה בבית המשפט.

הזכות לקבל מידע - זכותך לקבל מידע על כלל הזכויות שלך בהליך הפלילי, על שלביו של ההליך הפלילי ועל השלב בו מצוי ההליך הפלילי שמנוהל בשל העבירה ממנה נפגעת.

זכותך לקבל מידע על שירותי סיוע.הזכות להיות נוכח - זכותך לנכוח בדיוני ההליך הפלילי, ולהיות מלווה באדם לפי בחירתך.

הזכות להכרה בנזקים שנגרמו כתוצאה מעבירה -זכותך להגיש הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע על כל פגיעה ונזק שנגרם לך בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש.

הזכות להישמע ולהביע עמדה -זכותך להביע עמדה באשר להסדר טיעון מתגבש או באשר להסדר לסגירת תיק, אם נפגעת מעבירת מין או אלימות חמורה.

 

הזכויות המוענקות לך לפי חוק והיקפן הוא בהתאם לסוג העבירה ממנה נפגעת.

 

אם הוגש כתב אישום נגד הפוגע בך- היקף הזכויות המוענקות לך הוא בהתאם לעבירה אשר יוחסה לנאשם בכתב האישום.

 ​ 
​​