נפגע עבירת מין או אלימות

 

אם נפגעת מעבירת מין או אלימות:

 

זכותך להגנה מפני מי שפגע בך, מפני מקורביו או שלוחיו.

 • אם הינך חש מאוים בשל תלונה על עבירה ממנה נפגעת, יש לך הזכות לפנות למשטרה.
 • אם יש לך בסיס לחשוב כי מתחקים אחר מעשיך, פוגעים בפרטיותך, מאיימים על פגיעה בך, ברכושך, בשמך הטוב או בחופש התנועה שלך - באפשרותך לבקש להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת על מנת להפסיק זאת, באמצעות מילוי טופס בקשה
   

זכותך להגנה בהיכל בית המשפט מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינך לבין הפוגע, מקורביו או שלוחיו.

 • זכותך לקבל הגנה בבית המשפט, עד לתחילת הדיון בהליך הפלילי בקשר לעבירה ממנה נפגעת. למקום זה לא יותר לפוגע או מי מקרוביו להתקרב.
 

זכותך להגנה ולמדור שקט בביתך בלא נוכחות הפוגע (אם מתגורר עמך).

 • באפשרותך להוציא צו כלפי הפוגע, קרוב למועד ביצוע העבירה בך (עד ימים) בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיאסר על הפוגע להיכנס לדירתך, להטרידך או לעשות דברים שמונעים שימוש בנכס השייך לך ולפוגע. בית המשפט אף עשוי להכתיב תנאים נוספים שיבטיחו את בטחונך. הגשת בקשה תעשה באמצעות טופס בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת.

 

זכותך להגנה מפני נאשם שהורשע בביצוע עבירת מין.
 • במידה והנאשם שפגע בך הורשע בעבירת מין, יש לך האפשרות להגיש בקשה להוצאת צו המונע את הימצאות הפוגע בסביבת מגוריך או מקום עבודתך. הבקשה מוגשת לבית המשפט שדן בעבירת המין.

 • יש לך הזכות לקבל סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי בהליכים להוצאת צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבתך.

 

זכותך לקבל מידע על כלל זכויותיך הקשורות בהיותך נפגע עבירה.

 • באפשרותך לקבל דפי מידע המתארים זכויות אלו בעמדות שיועדו לנפגעי עבירה במוסדות ציבור, לרבות בכל פרקליטות מחוז פלילית ובפרקליטות המדינה.
  

זכותך לקבל מידע על הדרך שבה מתנהל ההליך הפלילי.

 • באפשרותך לקבל דפי מידע המתארים את שלבי ההליך הפלילי בעמדות שיועדו לנפגעי עבירה במוסדות ציבור, לרבות בכל פרקליטות מחוז פלילית ובפרקליטות המדינה.​

 
זכותך לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי.

 

זכותך לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה.
 • דפי מידע הכוללים מספרי טלפון של מחלקות לשירותים חברתיים, מרכזים למניעת אלימות במשפחה וגופים לא ממשלתיים הנותנים סיוע לנפגעי עבירה.
 

זכותך לעיין בכתב האישום או בהסדר מותנה לסגירת תיק ולקבל העתק מהם.

 • באפשרותך לפנות לפרקליטות המחוז שמנהלת את ההליך הפלילי שעוסק בעבירה ממנה נפגעת. הפרקליט שמטפל בתיק יבחן את בקשתך בהתאם לשלב בו מצוי ההליך הפלילי, איסורים בדין או טעמים אחרים. 
 

זכותך להיות נוכח בדיונים בבית המשפט ולהיות מלווה במלווה לפי בחירתך.

 • מערכת מנ"ע תודיע לך על הדיונים המתנהלים בבית המשפט. יש לך האפשרות להתעדכן בפנייה יזומה לאתר מנ"ע, לפרקליטות או ליחידת הסיוע.
 • יש לך הזכות להיות נוכח ומלווה באדם לבחירתך גם בדיונים הנערכים בדלתיים סגורות. עם זאת, בית המשפט רשאי שלא לאפשר את נוכחותך או את נוכחות המלווה, מנימוקים מיוחדים אותם יפרט בהחלטתו.
 

זכותך למסור הצהרה בכתב בתחנת המשטרה או לידי התובע על כל פגיעה ונזק שנגרמו לך בשל העבירה.

 • זכותך למסור הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו לך בשל העבירה החל ממעמד מסירת התלונה ובטרם ייגזר דינו של הפוגע.
 • את הצהרת הנפגע ניתן למסור לתובע, בכל עת עד למועד גזר הדין. ההצהרה תובא לפני בית המשפט בעת דיון בעניין גזר דינו של הפוגע, אם קיבל אותה התובע לפני מועד הדיון.
 • הצהרת הנפגע הינה חומר חקירה ובהתאם לחוק היא תועבר לעיון הנאשם והינך עשוי להיחקר עליה בבית המשפט.

 

זכותך שההליכים המשפטיים יקוימו תוך זמן סביר.

 

זכותך שבעת מסירת תלונתך, ככלל, לא יחקר עברך המיני.

 

זכותך שבעת מסירת תלונתך, ככלל, יהיה עמך מלווה בהתאם לרצונך ולבחירתך.

 

זכותך שפרטיך האישיים (כתובת מגוריך, כתובת מקום עבודתך ומספרי הטלפון שלך) לא יימסרו לאיש.
 • ככלל, פרטיך האישיים לא יימסרו לאיש, אלא אם הדבר דרוש לצורך ההליכים הפליליים. 

 

זכותך להביע עמדה בכתב במידה והנאשם יגיש בקשה לעכב הליכים.
 • יחידת עיכוב הליכים בפרקליטות המדינה תפנה לקבלת עמדתך בנוגע לבקשה לעיכוב הליכים שהגיש הנאשם. לרשותך 14 יום למסור עמדתך.

 

 זכותך להביע עמדה בנוגע להסדר טיעון עם הנאשם או הסדר לסגירת תיק. 
 • התביעה תודיעך, בטלפון, בכתב או באמצעות מערכת מנ"ע, על האפשרות להגיע להסדר טיעון עם הנאשם, לצורך קבלת עמדתך.
 • עליך להגיש עמדתך תוך 14 יום מהמועד שהמידע הובא לידיעתך.
 • התביעה תביא בחשבון את עמדתך בתוך מכלול השיקולים הנשקלים על ידה ותיידע אותך.

 

זכותך להביע עמדה בכתב, בשלב בו ידונו בבקשה של הנידון לשחרור מוקדם.

 • שירות בתי הסוהר, באמצעות מערכת מנ"ע, יודיעך על בקשה של הנידון לשחרור מוקדם.
 • זכותך להביע עמדה בכתב בנוגע לבקשת הנידון לשחרור מוקדם. העמדה תוגש לועדת השחרורים, בהתאם לטופס המתאים.

 

 זכותך להביע עמדה בכתב, בשלב בו ידונו בבקשה של הנידון לחנינה.

 • מחלקת החנינות במשרד המשפטים, באמצעות מערכת מנ"ע, תודיעך על בקשה של הנידון לחנינה.
 • זכותך להביע עמדה בכתב בנוגע לבקשת הנידון לחנינה. העמדה תוגש למחלקת חנינות במשרד המשפטים, בהתאם לטופס המתאים, תוך 14 ימים שהמידע הובא לידיעתך.