הקוד האתי

 

הקוד האתי לפרקליטי המדינה פורסם ב- 7 באוגוסט 2013, על ידי פרקליט המדינה הקודם, מר משה לדור.

עם פרסום הקוד האתי הסתיים מהלך בן מספר שנים, שתחילתו בראשית שנות האלפיים, במאמץ לבחור קוד אתי ראוי לפרקליטות. 

למהלך כתיבת הקוד האתי היו שותפים גורמים בתוך הפרקליטות, בהם פרקליטי המדינה בעבר, מנהלים ופרקליטים וכן גורמים מן החוץ, בהם ראשי המרכז לאתיקה בירושלים.​​​


תמונה של מאזניים

​מטרת הקוד האתי

קוד אתי זה מבטא את חזונה, ייעודה וערכיה של פרקליטות המדינה וביטויים בכללי אתיקה.
מטרת הקוד להעמיד מסמך יסוד, חינוכי והצהרתי, אודות רכיבי זהותה של פרקליטות המדינה, קרי, הערכים הנוהגים בה, והאופן בו הם באים לידי ביטוי ביסודות התנהגות אישיים וכללי עבודה מעשיים.
בכך, מביא הקוד האתי לידי ביטוי תהליך עמוק, בשלות ארגונית, ומסורת שפותחה במהלך השנים.
נכון וראוי, כי כל אלו יעמדו מול עיני פרקליטים ומתמחים, ככוכב צפון המכוונם אל הרצוי והראוי.

חזון

פרקליטות מדינה הפועלת במסגרת סמכותה ותפקידה, בנחישות, בהגינות וביעילות, למאבק בפשיעה, להגנה על נכסי המדינה ולקידום האינטרס הציבורי; תוך חתירה לגילוי האמת ולהגשמת ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם באים לידי ביטוי בדיניה.
 
פרקליטים ופרקליטות הממלאים תפקידם בתחושת שליחות, ובאופן המשלב נחישות ללא מורא, הגינות, רגישות והתחשבות בזכויות אדם; החותרים להיות מיצגיו הנאמנים של הציבור ושל האינטרס הציבורי. וכל זאת, מתוך מודעות לאמונם של בתי המשפט, מוסדות המדינה והציבור, בפעולותיהם.
 

ערכי היסוד של הפרקליטות

 

נאמנות

הפרקליט יהיה נאמן למדינת ישראל, לחוקיה ולערכיה, לשלטון החוק, לעשיית צדק ולהגנה על האינטרס הציבורי, זכויות האזרח וכבוד האדם.
 

אחריות

הפרקליט יראה עצמו שותף בעל מחויבות לנושאים שבתחום טיפולו ולעמדות אותן הוא מייצג בבית המשפט; ובכלל כך להיותו שותף פעיל לביסוס ולשמירה על שלטון החוק ולהגנה על זכויות האזרח וכבוד האדם.
  

אמינות והגינות

הפרקליט ימלא את תפקידיו וייצג את מדינת ישראל ביושר, בלא משוא פנים, בתום לב ובמסגרת כללי הדין, כשהתנהגותו המקצועית משקפת יושרה והקפדה על אמת; והכל באופן המקיים את אמון בתי המשפט והציבור, בו ובפרקליטות המדינה. 
  

חתירה לגילוי האמת

הפרקליט יחתור ללא מורא לחשיפת האמת ולהצגתה בפני בית המשפט על פי כללי הדיון ובדרך הוגנת התואמת את החוק ואת תחושת הצדק.
 

טוהר המידות

הפרקליט ימלא את תפקידו ביושר, על בסיס שיקולים ענייניים, תוך שיקפיד על ניקיון פעולותיו, החלטותיו ומעשיו ממניעים ומשיקולים זרים, ותוך שייזהר מלהימצא במצב של ניגוד עניינים.
  

יושרה

הפרקליט, בייצגו את מדינת ישראל, בהתנהגותו המקצועית והאישית ובדברים הבאים מפיו, יבטא ויישקף מחויבות לפעולה ערכית, הגונה ואמינה ולערכי היסוד של תפקידו.
  

מקצועיות

הפרקליט ימלא את תפקידו במקצועיות, באחריות, ביסודיות וביעילות, תוך חתירה לביסוס רמה משפטית ראויה, ומתוך ראייה רחבה של ההיבטים העובדתיים, המשפטיים, הציבוריים והחברתיים הרלוונטיים.
 

נחישות

הפרקליט ימלא את תפקידו ללא מורא ובענייניות, ובכלל כך יחתור לשכנע את בית המשפט בצדקת עמדת המדינה, תוך שימוש במכלול הזכויות, הסמכויות והאפשרויות שהדין מקנה למדינה כרשות וכצד להליכים. בפעולתו בדרך זו, יישמר הפרקליט מלראות בתוצאת ההליך המשפטי, ובהישג המקצועי, כמפחיתים במשהו את מחויבותו להגינות וליתר ערכי היסוד שבתפקידו.
 

ענווה וממלכתיות

הפרקליט, במלאו את תפקידו, ינהג בכבוד ובדרך ארץ במי שבא עמו במגע, ויכיר במקומו ובחלקו בעשייתה של מערכת השירות הציבורי כולה, ובסמכותם ותפקידם של גורמים אחרים בה; וכל זאת, תוך שיתן דעתו לכך, כי מעשיו ודבריו בתפקידו מבטאים עשייה זו, כמיצגה של מדינת ישראל.
 

עצמאות שיקול הדעת וכפיפות מקצועית

הפרקליט יחווה דעתו ויציג עמדתו במסגרת תפקידו באופן ענייני ומקצועי בלבד, על סמך העובדות, החוק והמדיניות המשפטית הנקבעת על ידי בעלי הסמכות לכך; במלאו את תפקידו, כמי שמייצג את המדינה ומופיע בשמה בערכאות, יכבד הפרקליט את הנחייתם והחלטותיהם של בעלי הסמכות הנוגעים לעניין.
 

רעות

הפרקליט יגלה כלפי חבריו לפרקליטות נכונות לתמיכה, לסיוע, לשיתוף פעולה ולהושטת עזרה; וזאת, מתוך חברות וכחלק ממגמה לקדם את מכלול תפקידיה של היחידה אליה הוא משתייך, ושל הפרקליטות כולה.
 

שימוש מידתי בסמכות

הפרקליט יקפיד על שימוש מושכל, ראוי ובמידה המתאימה, בסמכות ובכלים הנתונים לו על פי דין, ובשימוש בהם ובמידע המגיע אליו מתוקף תפקידו או מסביבת עבודתו, אך ורק למטרות שלשמן הופקדו בידיו.

הקמת ועדת אתיקה מייעצת

במאי 2015 מונו על ידי פרקליט המדינה חברי ועדת האתיקה: 
משנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, יו"ר הועדה; פרקליט מחוז חיפה (אזרחי); מנהל המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה; מנהל יחידת הניהול, פרקליטות המדינה; יו"ר ארגון הפרקליטים​.