תהליך קבלת סיוע משפטי

 • הגשת בקשה לסיוע

  פתיחת תיק במחוזות הסיוע נעשית עם הגשת בקשה בכתב על טופס רשמי. הטופס ניתן לקבל חינם במחוזות, באגפי הרווחה, בארגונים הוולונטריים או באתר האינטרנט של האגף הפתוח לכלל הציבור. ניתן לשלוח את הטפסים בדואר ו/או בפקס ולא להגיע פעמיים למחוז לשם הגשת הטפסים אלא להגיע במועד הזימון לראיון.​

  להרחבה
 • ראיון צוות סיוע משפטי

  לאחר שמוגשת בקשה רשמית בכתב ונפתח תיק בלשכה המחוזית, תוזמנו לפגישה עם עו"ד בלשכה אליה פניתם. במקומות מסוימים ועל מנת להקל על הפונים המתגוררים במרחק רב מהלשכה לסיוע משפטי עליה הם משתייכים, עורכי הדין של הלשכה יפגשו את הפונים בלשכות הרווחה של הרשויות המקומיות הסמוכות לאזור המגורים.
  להרחבה
 • בדיקת זכאות ע"י הסיוע המשפטי

  בחינת עמידה בקריטריונים הקבועים בדין (תנאים מצטברים), כגון מבחן נושאי (הסיוע המשפטי הנדרש מנוי ברשימת הנושאים בהם מוענק סיוע משפטי), מבחן כלכלי (מבקש הסיוע עומד בתנאי הזכאות הכלכלית הקבועים בהוראות הדין) מבחן הסיכוי המשפטי (יש סיכוי משפטי להצלחת ההליך המשפטי).
  להרחבה
 • החלטה בדבר מתן סיוע

  לאחר הפגישה עם עורך הדין, ולאחר שהמצאתם את המסמכים אותם נדרשתם להמציא, מחליטה הלשכה האם יוענק הסיוע המשפטי, אם לאו, ובאילו הליכים בדיוק יוענק הסיוע המשפטי והכל בהתאם להוראות הדין.
  להרחבה