החלטה בדבר מתן סיוע

 
לאחר הפגישה עם עורך הדין, ולאחר שהמצאתם את המסמכים אותם נדרשתם להמציא, מחליט המחוז האם יוענק הסיוע המשפטי, אם לאו, ובאילו הליכים בדיוק יוענק הסיוע המשפטי והכל בהתאם להוראות הדין.​​

ייצוג לזכאים​

  • אם עמדתם בשלושת התנאים כאמור, מועבר במרבית המקרים כתב מינוי לעורך דין חיצוני, הממונה מטעם הסיוע המשפטי. במקביל, יישלח אליכם מכתב עם ציון שם עורך הדין הממונה, כתובתו ודרכי ההתקשרות עימו, לשם המשך טיפול ו/או קביעת פגישה.
  • יש לשים לב, כי גם אם החליט המחוז שלבקשתכם יש סיכוי משפטי, אין ודאות בהכרח שתזכו בהליך המשפטי שביקשתם לנהל. המחוז לסיוע משפטי אינו גורם שיפוטי והכרעת ההליך מסורה אך ורק לבית המשפט, הוא הגורם השיפוטי.

סירוב לבקשה לסיוע משפטי וערעור על הסירוב

  • מנגד, אם ההחלטה היא שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח אליכם מכתב הסבר אודות הסיבות לסירוב. מכתב ההסבר מצורף למכתב סירוב רשמי.
  • על החלטה שלא להעניק סיוע משפטי הנכם רשאים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא המחוז, תוך שלושים יום, מיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב.