תפקידי האגף

 
  • על פי החלטת ממשלה מס' 4796 מיום 26 בינואר 1999, שירותי שומת מקרקעין עבור משרדי ממשלה יבוצעו על ידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.
  • עריכת "שומות מקרקעין" למשרדי הממשלה ויחידות הסמך לצורך רכישה, מכירה, שכירות, פינוי, חליפין, מיסוי וכל מטרה אחרת.
  • דיון בהשגות "עיון חוזר" על שומות ממ"י וחברות (מנהל / סגן) בוועדת ההשגות.
  • תפעול הנחייה ובקרה של מערך השומות במשרדי הממשלה באמצעות מאגר שמאים פרטיים שנבחרו במכרז.
  • גיבוש שיטות כלכליות הקשורות בענף הנדל"ן, קביעת "קווים מנחים".
  • יעוץ למשרדי הממשלה בשאלות כלכליות-נדל"ניות : שימוש במקרקעין, סיוע בחקיקה, חברות בוועדות ועוד.