מאגר שמאים - דברי הסבר

 

על פי החלטת ממשלה מס' 4796 מיום 26 בינואר 1999, שירותי שומת מקרקעין עבור משרדי ממשלה יבוצעו על ידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

לצורך קביעת רשימת שמאים לביצוע עבודות בתחום שמאות מקרקעין עבור משרדי ממשלה, נערך מכרז על ידי ועדה בינמשרדית לבחירת שמאים. מתוך הרשימה מקצה השמאי הממשלתי הראשי שמאים למשרדי הממשלה ולתאגידים ממשלתיים. רשימת השמאים מחולקת לפי אזורים גאוגרפיים.
 
משרדי הממשלה עורכים את כל ההתקשרויות לביצוע עבודות בתחום שמאות מקרקעין עם שמאי המאגר שהוקצו למשרדם ועל פי החלוקה הגאוגרפית שנקבעה.

 

בקשות להקצאת שמאים, שינוי שיבוץ, או בכל הבהרה או נושא הקשור למאגר השמאים יש לפנות ליח' הבקרה באגף שומת מקרקעין ע"פ הכתובת: ShumaBakara@justice.gov.il