חובת ביטוח והפרת חוקי מגן לחברות השמירה

 
חובת עריכת ביטוח או ערבות בנקאית לתאגידי או משרדי שמירה

 1. לפני מספר חודשים נכנסו לתוקפן תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח) תשע"א – 2010.
 2. ע"פ החוק והתקנות לא ינתן רשיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שמירה, אלא אם כן הפקיד ערבות בנקאית, או ערובה מתאימה אחרת, או ביטח את עצמו ואת השומרים המועסקים על ידיו אצל מבטח, לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של השומרים.
 3. ע"פ התקנות ניתן לבחור באחת מהאופציות כדלהלן:

  - הפקדת ערבות בנקאית בסכום שלא יפחת מ-6,000,000 ₪.
  - עריכת ביטוח צד ג' בסכום שלא יפחת מ-4,000,000 ₪, וביטוח אחריות מקצועית בסכום שלא יפחת
  מ-2,000,000 ₪ (או סכום שוה ערך במטבע חוץ).
 4. בחרה חברת שמירה לערוך ביטוח, תמציא לוועדה אישור עריכת ביטוח המצ"ב.
 5. תוקפו של הביטוח יהיה החל מ-1.1.2012, ויהיה תקף לכל תקופת הרשיון.
 6. במידה וביטוח צד ג' וביטוח אחריות מקצועית נערכים בחברות שונות, יש להמציא אישור משתי החברות ולמחוק     
  בטופס את הביטוח המיותר.
 7. לתשומת ליבכם, חברת שמירה שלא תפעל על-פי האמור לעיל, לא יחודש רשיונה לשנת 2012, על כל המשתמע.
 8. להורדת טופס עריכת ביטוח.
 9. להורדת תקנות חוקרים פרטיים ושרותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח) תשע"א-2010 התקנות 
          באדיבות אתר "נבו".
 

אמות מידה בנושא הפרת חוקי מגן על-ידי תאגידי ומשרדי שרותי השמירה

 • הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה אישרה בישיבתה מיום 13.7.09 את הנוסח הסופי של אמות המידה להחלטותיה בנושא הפרת חוקי מגן בעבודה על ידי תאגידים ומשרדים לשירותי שמירה.
 • אמות המידה גובשו לאחר עבודה מאומצת שנעשתה במחלקה לריכוז הנתונים והמידע אשר הומצא על ידי התאגידים והמשרדים לשירותי שמירה, לצורך חידושי הרשיונות לשנים 2008 ו-2009, לכדי בסיס נתונים אחד מרוכז.
 • לאחר בדיקת בסיס הנתונים הנ"ל, הועדה החליטה לרכז את המידע לפי שלוש קטגוריות:
 1. החברות עם שיעור התביעות הכי גבוה ביחס לכמות העובדים.
 2. החברות עם מספר התביעות הכי גבוה.
 3. החברות עם המספר הרב ביותר של הליכים פליליים וחקירות במשרד התמ"ת.
 • מתוך ריכוז הנתונים הנ"ל החליטה הועדה על זימון מספר חברות לשימוע בפני הועדה. כמו כן, במסגרת אמות המידה, ובהתאם לנסיון שהצטבר בשנים הקודמות, הועדה גיבשה את הדרישה לקבלת מידע מחברות השמירה לצורך הליך חידוש הרשיון לשנת 2010, והדרישה לקבלת המידע נשלחה אל חברות השמירה.

 

דרישות הוועדה לחידושי רשיונות לשנת 2011

 • הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה, כי לנוכח החשיבות אותה מייחסת הוועדה להפרת חוקי מגן בעבודה על ידי מעסיקים, יש בהפרת חוקי המגן כדי להשפיע על החלטת הוועדה בנושא חידוש רשיונות. לנוכח קביעה זו, החליטה הוועדה לחייב בנוסף לכל חובה אחרת את המשרדים והתאגידים שמועמדים לחידוש רשיון, בשני תנאים כמפורט בקובץ המצ"ב.
 • המכתבים נשלחו בדואר בצירוף לאגרות התשלום לרשיון משרד ותאגיד.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה