מידע לעצור

 
​נעצרת? כאן תוכל לקבל מידע חשוב אודות הייצוג שמעניקה הסניגוריה הציבורית לעצורים.

ישנם שני סוגי עצורים שיכולים לקבל ייצוג מאת הסניגוריה הציבורית:
 1. עצורים לפני הגשת כתב אישום שנעצרו על ידי המשטרה לצרכי חקירה.
 2. עצורים שהוגש בעניינם כתב אישום והמדינה מבקשת לעצור אותם עד תום ההליכים.

עצורים לפני הגשת כתב אישום שנעצרו על ידי המשטרה לצרכי חקירה: 

מי זכאי לייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית?

 • על פי חוק הסניגוריה הציבורית עצורים לצרכי חקירה שאינם מיוצגים על ידי סניגור פרטי, זכאים לייצוג על ידי סניגור ציבורי אם בעניינם מתקיימת אחת מארבע עילות הזכאות המנויות להלן:
 1. מחסור באמצעים כלכליים: מדובר על זכאות לייצוג המותנית באמות מידה כלכליות, והיא אינה תלויה במהות העבירה בה נחשד העצור. העילה למינוי סניגור ציבורי לעצור מחוסר אמצעים מפורטת בסעיף 18(א)(7) לחוק הסניגוריה הציבורית, ומבחני הזכאות הכלכלית נקבעו בתקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), המפנות אל צו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים). מבחני הזכאות הכלכלית בשלב המעצר לצרכי חקירה כוללים שני תנאים מצטברים בעניין רמת הכנסה ושווי רכוש:
  • רמת הכנסה:
   (אם העצור הוא ראש משפחה – כוללים בחישוב הכנסתו גם את הכנסתו של בן משפחה הסמוך על שולחנו; ואם העצור סמוך על שולחנו של ראש המשפחה – כוללים בחישוב ההכנסה את ההכנסה של ראש המשפחה ושל בני המשפחה האחרים הסמוכים על שולחנו)
  1. אם העצור יחיד או משתייך למשפחה בת שלוש נפשות לכל היותר: גובה הכנסתו היא עד 67% מהשכר הממוצע במשק כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי.
  2. אם העצור משתייך למשפחה של ארבע נפשות או יותר – גובה הכנסתו היא עד 67% מהשכר הממוצע במשק בתוספת 6% לכל נפש נוספת על שלוש ("משפחה" – לרבות בני זוג החיים חיי משפחה במשק בית משותף, ללא נישואין).  
  • שווי רכוש:
   רכושו של העצור אינו עולה על השכר הממוצע במשק פי שלושה. (התקנות קובעות הסדרים ספציפיים במקרה שבו הרכוש של העצור הוא דירה).
 2. זכאות מכוח בקשה למתן צו לאשפוז או בדיקה פסיכיאטריים: לפי סעיף 18(א)(2) לחוק הסניגוריה הציבורית, בצירוף סעיפים 16 ו-17 לחוק לטיפול בחולי נפש, עצורים או חשודים אשר במסגרת הליך המעצר או החקירה בעניינם מתבקש לשלוח אותם לבדיקה פסיכיאטרית או לאשפוז זכאים לייצוג ללא קשר למצבם הכלכלי ו/או לעבירה המיוחסת להם.
 3. זכאות מכוח קטינות: בהתאם לסעיף 18(ג) לחוק הסניגוריה הציבוריתביחד עם תקנה 1(1) לתקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), עצורים שהינם קטינים זכאים לייצוג של סניגור ציבורי ללא קשר למצבם הכלכלי ו/או לעבירה המיוחסת להם.
 4. זכאות מכוח מינוי של בית המשפט: עצור שאינו זכאי לייצוג לפי אמות המידה הנזכרות, יוכל לבקש בעצמו או באמצעות קרוביו מבית המשפט שימנה לו סניגור ציבורי.

כיצד פועל מערך מחלקות המעצרים של הסניגוריה הציבורית?

 • בכל מחוז ממחוזות הסניגוריה הציבורית פועלת מחלקת מעצרים המורכבת מעורכי דין ואנשי מנהלה, שהם חלק מן הצוות הפנימי של הסניגוריה הציבורית. בנוסף לכך, לצורך טיפול מהיר ויעיל בפניות העצורים לקבל ייצוג, מפעילה הסניגוריה הציבורית מערך של עורכי דין כוננים ותורנים בכל רחבי הארץ.
 • מחלקות המעצרים מקבלות הודעות על פניותיהם של עצורים לקבל ייצוג, ולאחר בירור ראשוני מנתבות את הפניות אל הסניגורים הציבוריים הכוננים שתפקידם להגיע לביקור העצורים בהקדם האפשרי. הביקור מתקיים בתחנות המשטרה או בבית המעצר, בהתאם למיקום העצור. הסניגור הציבורי הכונן עורך לעצור בתחילת המפגש בדיקת זכאות לקבלת ייצוג מאת הסניגוריה הציבורית, ומעניק ייצוג משפטי לעצור לאחר שזה עמד בבדיקת הזכאות.
 • הייצוג המשפטי שמעניק הסניגור כולל הבהרה לעצור מהן זכויותיו, מתן ייעוץ בנוגע להליך החקירה, ואיסוף מירב המידע כדי להכין את הטיעון לקראת הדיון בבקשת המשטרה להארכת המעצר בבית המשפט, אם העצור יובא להארכת מעצר כזו.

שעות פעילות מחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית

 • 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

מספרי הטלפון של מחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית

 • ייעוץ לעצורים לפני חקירה בשעות הלילה ובסופי שבוע:
  (ימים א'-ה' 24:00 עד 07:30; מיום ו' ב-15:00 ועד יום א' ב-07:30): 076-5300901
 • מחוז ירושלים
  טלפון: 02-5696112/214
  פקס: 02-5696195
 • מחוז צפון
  טלפון: 04-6029105/111
  פקס: 04-6013686
 • מחוז חיפה
  טלפון: 04-8633700/1/2
  פקס: 04-8633733
 • מחוז תל אביב
  טלפון: 03-6932662/57
  פקס: 03-6932656
 • מחוז מרכז
  טלפון: 03-6932670/1
  פקס: 03-6932669
 • מחוז דרום
  טלפון: 073-3801326
  פקס: 02-6467021

מי יכול להודיע לסניגוריה הציבורית על פנייתו של עצור לקבל ייצוג על ידה?

 • בדרך כלל פניות של עצורים לקבלת ייצוג מאת הסניגוריה הציבורית מועברות אל משרדי הסניגוריה באמצעות חוקרי המשטרה, בנוסף כל אדם קרוב לעצור יכול להודיע לסניגוריה הציבורית על רצונו של העצור להיות מיוצג על ידה. כאשר עצור המבקש להיוועץ בסניגור ציבורי, המשטרה חייבת להעביר את בקשתו למשרדי הסניגוריה הציבורית בהקדם האפשרי.

 

מהו המועד בו זכאי עצור לצרכי חקירה לקבל ייצוג מאת הסניגוריה הציבורית?

 • לכל חשוד יש זכות להיוועץ בעורך- דין לפני תחילת חקירתו. חשוב מאד להיוועץ בסניגור במועד המוקדם ביותר הניתן, כלומר לפני תחילת החקירה. יחד עם זאת, כמוסבר למעלה הזכות להיוועץ בסניגור ציבורי, קמה לעצורים בלבד. נציין, כי לבית המשפט יש סמכות למנות סניגור ציבורי בכל שלב. היינו, גם כאשר מדובר בנחקר שאיננו עצור. את הבקשה יכול להגיש הנחקר בעצמו או באמצעות קרוביו.

הדיון בבקשה להארכת מעצר בבית המשפט

 • ככל שהעצור הובא להארכות מעצר בבית המשפט, הסניגור הציבורי ייצג אותו גם בהארכות מעצר אלה, אם עמד בתנאי הזכאות. אם נמצא כי העצור לא עמד בתנאי הזכאות, ואם אין לו ייצוג פרטי, העצור יכול לפנות, בעצמו או באמצעות קרוביו, לבית המשפט ולבקש כי ימנה לו סניגור ציבורי.
 • עצור שלא פגש בסניגור ציבורי טרם הבאתו לבית המשפט להארכת מעצר ומבקש לעשות כן בשלב זה, יכול לפנות אל הסניגור הציבורי התורן הנמצא בבית המשפט ולבקש כי יבדוק את זכאותו לייצוג, או לפנות אל בית המשפט בבקשה שימנה לו סניגור ציבורי. רצוי כי פניה זו תיעשה במועד מוקדם ככל הניתן ועוד לפני תחילת הדיון בבית המשפט.
 

עצורים שהוגש בעניינם כתב אישום והמדינה מבקשת לעצור אותם עד תום ההליכים:

 • לפי סעיף 18(א)(3) לחוק הסניגוריה הציבורית, נאשמים שהוגשה בעניינם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים לפי סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) ואין להם סניגור או שלא הודיעו שברצונם לא להיות מיוצגים בידי סניגור, ימנה להם בית המשפט סניגור.
 • עילת המינוי במקרה של עצור שהוגשה בעניינו בקשה למעצר עד תום ההליכים איננה תלויה באופי העבירה, או בזכאותו הכלכלית של העצור. כל מי שמוגשת בעניינו בקשת מעצר עד לתום ההליכים, ואין לו סניגור פרטי או שלא הודיע שברצונו לא להיות מיוצג בידי סניגור, זכאי לסניגור ציבורי.
 • החלטת בית המשפט למנות סניגור ציבורי לעצור עד תום ההליכים מועברת אל מחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית, אשר ממנות לעצור סניגור מתאים בסמוך לאחר קבלת ההחלטה. הסניגור הציבורי ילמד את חומר הראיות בעניינו של העצור, יפגוש אותו במקום מעצרו בסמוך לאחר קבלת המינוי מאת הסניגוריה, יבדוק אפשרות להכנת חלופות מעצר, וייצגו בדיון הבא שיתקיים בבקשת המעצר עד תום ההליכים בבית המשפט.