מידע לפונה

 
​מידע כללי לגבי פעילות הסניגוריה ודרכי קבלת יצוג משפטי​​​​​​

מהי הסניגוריה הציבורית?

 • הסניגוריה הציבורית הוקמה מכוח חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו- 1995, כדי להעניק ייצוג משפטי איכותי ומקצועי לחשודים, לעצורים, לנאשמים ולנידונים הזכאים לכך. להשגת מטרה זו יצר החוק מוסד חדש האחראי לבחירתם של עורכי- הדין ולפיקוח על עבודתם.
 • עבודת הסניגוריה הציבורית מבוססת על צוות פנימי של עורכי-דין, שהינם עובדים קבועים של הסניגוריה, ועל מספר גדול של עורכי-דין חיצוניים המשמשים כסניגורים ציבוריים ופועלים ממשרדיהם הפרטיים.

 

מי זכאי לייצוג?

 • כל נאשם, עצור וחשוד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך פלילי המתנהל נגדו. אבל רק לחלק מהנאשמים, העצורים או החשודים זכות להיות מיוצגים על ידי סניגור ציבורי. סניגור ציבורי הוא עורך דין אשר שכרו והוצאותיו משולמים על-ידי המדינה.
 • הזכאים לקבלת ייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית מוגדרים בסעיף 18 לחוק הסניגוריה הציבורית, הזכאות משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לסוג ההליך המשפטי, חומרת העבירה ומצבו הכלכלי של מי שמבקש לקבל את השירות. בחלק מהמקרים נבדק מצבו הכלכלי של הפונה, ובמקרים אחרים הזכאות לסניגור אינה מותנית בבדיקת המצב הכלכלי. 
 • על מנת לברר את זכאותך לייצוג עלייך לפנות לאחת מלשכות הסניגוריה הציבורית על-פי הכתובות המצויות באתר זה.
  להלן פירוט קצר של העילות המרכזיות המקנות זכאות לייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית:

נאשמים:

 1. נאשם בעבירה חמורה בביהמ"ש המחוזי (10 שנות מאסר או יותר).
 2. נאשם שהתביעה מבקשת להטיל עליו מאסר בפועל.
 3. נאשם שהוא חסר אמצעים, המואשם בעבירה שעונשה 5 שנות מאסר או יותר.
 4. נאשם בעל מוגבלות (אילם, עיור, חרש, או שיש חשש שהוא חולה נפש או לקוי בשכלו).
 5. נאשם קטין (למעט עבירות תעבורה קלות).
 6. נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור.
 7. נאשם שהוזמן לדיון במסגרת "יום הקראות". 

 

עצורים:

 1. עצור לצרכי חקירה ("מעצר ימים") שהוא חסר אמצעים
 2. מי שהוגשה נגדו בקשה למעצר עד תום ההליכים
 3. עצור קטין

 

הליכים נוספים

 1. אסיר שהוחלט למנות לו סניגור בדיון בוועדת השחרורים
 2. ענייני הסגרה
 3. נידון המבקש משפט חוזר ונמצאה עילה להגיש עבורו בקשה למשפט חוזר
 4. דיונים מכח חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין
 

כיצד פונים לבקש ייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית?

 • על מנת לברר אם הנך נכלל במסגרת מי שזכאים על פי החוק לייצוג על ידי סניגור ציבורי עליך לפנות אל לשכת הסניגוריה הציבורית הקרובה לאזור מגוריך. כדי שנוכל לבדוק את פנייתך, תידרש להביא איתך:
 1. כתב האישום שהוגש נגדך.
 2. תעודת זהות.
 • כמו כן, מומלץ להכין העתקים מן המסמכים הבאים:
 1. אישורים על הכנסת הנאשם ובני המשפחה (לשכיר: תלושי משכורת; לעצמאי: דו"ח שנתי או אישור רו"ח).
 2. אישורים על קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי.
 3. תדפיס בנקאי של תנועות בחשבון העו"ש בשלושת החודשים האחרונים.
 4. אישור בנקאי על מצב חשבון.
 5. רישיון רכב (אם יש) או אישור משרד הרישוי על העדר רכב בבעלות הנאשם.
 6. אישור על קבלת/ תשלום מזונות, חוזה שכירות של דירת מגורים.
 7. מסמכים המעידים על חובות כספיים ועל נקיטת הליכי גבייה בגינם.
 • לא כל הפונים יידרשו להציג את כל האישורים והמסמכים הנ"ל, והדבר מותנה בעילה למינוי סניגור. 
 • במשרדי הסניגוריה הציבורית תידרש למלא טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי

 

לבירור פרטים ולהתייעצות ראשונית התקשר למחלקת בדיקת זכאות במחוז המתאים:

 • מחוז תל אביב
  הנרייטה סולד 4, תל-אביב 6133201
  טל: 
  073-3923639 
 • מחוז מרכז   
  הנרייטה סולד 4, תל-אביב 6133201
  טל: 
  073-3923579
 • מחוז ירושלים   
  בן יהודה 34, מגדל העיר קומה 12, ירושלים 91016
  טל:073-3926035
 • מחוז דרום 
  בית קרסו, קרן היסוד 4 באר שבע, ת.ד. 580 באר שבע 84104 
  טל:073-3922500​

 • מחוז חיפה         
  שד' פל-ים 15א (קריית הממשלה), חיפה 3100801
  טל:073-3921001
 • מחוז הצפון        
  רח' המלאכה 1, נצרת עילית 1710602
  טל:073-3929800
 • הסניגוריה הארצית  
  רח' הנרייטה סאלד 4, תל-אביב 6133201 
  טל:073-3923503​

 

שעות קבלת הקהל בסניגוריה הציבורית הן 14:00-9:00.

שעות המענה הטלפוני (פרט למחלקות המעצרים) הן 16:00-7:30.

תהליך בדיקת הזכאות במשרדי הסניגוריה (התיאור שלהלן מתייחס לפונה שאינו עצור, המגיע בעצמו למשרדי הסניגוריה):

 1. כאשר תגיע למשרדי הסניגוריה הציבורית יקבל את פניך עובד הסניגוריה הציבורית האחראי על בדיקות הזכאות באותו מחוז. בשלב הראשון ייבדק כתב האישום (חומרת העבירות), ומאפיינים אישיים (קטין, בעל מוגבלות וכו') 
   1. בשלב השני ובמידת הצורך בלבד, תיערך בדיקת הזכאות הכלכלית בהתאם לכללים הקבועים בצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים). לפי כללים אלה, זכאי לייצוג מי שהכנסתו והכנסת בני משפחתו הגרים עמו אינה עולה על שני שלישים מהשכר הממוצע במשק ואין לו רכוש, הניתן למימוש, שערכו גבוה משילוש השכר הממוצע במשק ראו כאן את טבלת הזכאות הכלכלית לסניגור ציבורי לשנת 2021​ ​כל פונה חייב לתמוך את בקשתו בתצהיר ובמסמכים, לרבות בתדפיסים מטעם הביטוח הלאומי, תלושי שכר ממעבידים ותעודות מבנקים. בדרך כלל, לא תימסר תשובה לעניין הזכאות בביקור הראשון במשרדי הסניגוריה הציבורית. התצהיר ייחתם בנוכחות עורך-דין, עובד הסניגוריה הציבורית .ההחלטה בדבר הזכאות לייצוג ניתנת על ידי הסניגור המחוזי או סגנו. 
 2. אם נמצאת זכאי לייצוג, תקבל על כך הודעה ובה שמה ופרטיה של עורכת הדין שמונתה לייצג אותך.
  אם לא נמצאת זכאי לייצוג יישלח אליך מכתב המסביר את החלטת הסניגור המחוזי. על החלטה זו ניתן להגיש ערר לסניגורית הציבורית הארצית.

 

בקשת מינוי סניגור מבית המשפט:

 • אם פנית לסניגוריה הציבורית, ונמצא שאינך זכאי למינוי סניגור על פי אמות המידה הקבועות בחוק הסניגוריה הציבורית, עדיין יש באפשרותך לפנות ישירות לבית המשפט ולבקש שימונה לך סניגור. לבית המשפט סמכות רחבה להורות על מינוי סניגור ציבורי.
 • בפתיחת הדיון הראשון בפני בית המשפט, תוכל לפנות לשופט ולבקש שימונה לך סניגור.
 • אם בית המשפט יורה על מינוי סניגור, יופנה התיק לסניגוריה הציבורית, לצורך מתן הייצוג.

 

תשלום אגרה:

 • חלק מלקוחות הסניגוריה הציבורית חייבים בתשלום אגרה בהתאם לתקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000.
 • למידע נוסף לגבי חובת תשלום האגרה.