מידע בנושא אגרות

 

​מידע בדבר הטלת אגרות עבור יצוג על ידי סניגור ציבורי
 
מידע בשפה הערבית | معلومات باللغة العربية

 

לתשלום האגרות באמצעות מערכת התשלומים באינטרנט (מחוז דרום בלבד)


​החובה לתשלום אגרות עבור יצוג הסניגוריה הציבורית

 • החל מיום 26.4.12 חלה בכל התיקים הפליליים חובה על נאשמים ומערערים בגירים לשלם אגרה עבור יצוג שניתן על ידי הסניגוריה הציבורית וזאת בהתאם לתקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) (הוראת שעה), תשע"ב-2011.
 • נאשם או מערער בגיר שמונה לו סניגור ציבורי לייצג יהיה חייב לשלם אגרה בהתאם לסכומים שלהלן:
 1. נאשם בבית המשפט המחוזי – 1,235 ש"ח
 2. נאשם בבית משפט אחר – 450 ש"ח
  ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 618 ₪
 3. מערער בבית המשפט העליון – 1,235 ש"ח
 4. מערער בבית המשפט המחוזי – 450 ש"ח

 

החובה חלה רק לגבי נאשמים ומערערים. לא יוטלו אגרות כאשר המדינה היא המערערת או בהליכים אחרים, כגון ייצוג בהליכי מעצר, ייצוג בעתירות אסיר וייצוג בוועדות שחרורים.

 • בשלב זה ניתן לשלם את האגרה במרבית המחוזות רק באמצעות בנק הדואר ובמזומן. יחד עם זאת, במחוז דרום ניתן לשלם את האגרה גם באמצעות מערכת התשלומים באינטרנט.

    אנו פועלים לכך שבעתיד ניתן יהיה לשלם את האגרות באמצעות מערכת התשלומים באינטרנט גם במחוזות נוספים.

 • חשוב לדעת שחובת התשלום מנותקת לחלוטין מזכות הייצוג. נאשמים ומערערים שלא ישלמו את האגרה ימשיכו להנות מייצוג של עורך דין מטעם הסניגוריה הציבורית ודיוני בית המשפט יתקיימו במועדם. עם זאת, התעלמות מחובת התשלום תגרור חוב, אשר ייגבה בעתיד על ידי המרכז לגביית אגרות וקנסות של הנהלת בתי המשפט. גביית החוב על ידי המרכז עלולה להיות כרוכה בתשלום הוצאות גבייה, ריבית והצמדה. על מנת להימנע מחוסר נעימות בעתיד מומלץ לשלם את  האגרה במועד. במקרים המתאימים ניתן לפנות לסניגוריה הציבורית בבקשה לקבל פטור, פריסת התשלום או דחייתו

  

המועדים לתשלום אגרות 

 • על נאשמים ומערערים החבים באגרה לשלמה עד המועד הנקוב בשובר, וזאת בתוך 60 ימים מיום מינוי הסניגור.

  

העברת חובות לגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות ואגרות

 • כנגד לקוחות אשר לא ישלמו את האגרה עד תום המועד הקבוע בתקנות, יתגבש חוב. לאחר מועד התשלום האחרון ואם לא הוגשה בקשה לפטור מתשלום או בקשה להקלה תועבר למרכז לגביית קנסות ואגרות הודעה על החוב, והמרכז יהיה אחראי על גבייתו.
 • משלב זה יידרשו לקוחות שזקוקים לכך להפנות בקשות לפריסה או לדחייה של החוב אל המרכז לגביית קנסות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים, תטפל הסניגוריה הציבורית בבקשות לביטול החוב גם לאחר תחילת הגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות. 

 

פטור מתשלום, פריסת תשלומים או דחיית תשלום

 • לקוחות המתקשים לעמוד בחובת תשלום האגרה יכולים לפנות לסניגוריה לצורך קבלת הקלה בתשלום. הסניגוריה מוסמכת לתת פטור חלקי, לאשר פריסה של התשלומים או דחייה במועד התשלום, ובמקרים של קשיים כלכליים ממשיים גם פטור מלא מחובת התשלום.
 • ההקלות בתשלום ניתנות בהתאם להנחיות הסניגור הציבורי הארצי המוסמך להתחשב "בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו המוכחים של המבקש, או בהתחשב בגילו, במצבו המשפחתי או בבריאותו". המבחן המנחה את שיקול הדעת הוא שיש לתת פטור מלא או הקלה בתשלום האגרה כאשר הסניגור המחוזי השתכנע שהלקוח לא יכול לעמוד באופן סביר בתשלום האגרה. הנחיות הסניגור הארצי מפרטות מקרים מסוימים בהם מונחים הסניגורים המחוזיים לתת פטור. כך, בין היתר:
 1. זכאות להבטחת הכנסה.
 2. משכורת, קצבה או השלמת הכנסה עד שכר מינימום.
 3. הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים או פושט רגל.
 4. מתנדב בשירות לאומי, חייל או שוטר בשירות חובה.
 5. ייצוג מטעם הסיוע המשפטי אם ניתן בשנתיים שקדמו לבקשה.
 6. העדר השתכרות למשך תקופה ממושכת לרבות מעצר בית, מעצר או מאסר.
 7. לקוי בשכלו או חולה נפש באופן שפוגע ביכולתו הכלכלית לשלם את האגרה.
 8. נפגע סמים או אלכוהול באופן שפוגע ביכולתו הכלכלית לשלם את האגרה.
 9. מי שמצבו הבריאותי או הפיזי פוגע ביכולתו הכלכלית לשלם את האגרה.
 • בקשות לפטור או להקלה מתשלום יש להגיש ללשכת הסניגוריה במחוז, בכתב ולצרף מסמכים מתאימים. טופס שאלון בדיקה כלכלית לפטור/ פריסה/ הקלה או דחייה בגביית האגרה נשלח בדואר ביחד עם שובר התשלום וניתן להורדה להלן.
  את הטופס ניתן להעביר בפקס או בדואר למחוז הסניגוריה. כתובות משרדי הסניגוריה ומספרי הפקס.
 • הסניגוריה הציבורית תשלח למבקשים החלטה בכתב. אם יוחלט על דחיית מועד התשלום, פריסתו או פטור חלקי או יוחלט שלא לקבל את פנייתכם יישלח אליכם שובר חדש ובו מועד עדכני לתשלום. על מנת שנוכל לחזור אליכם לצורך בירורים ומתן תשובה הקפידו על מילוי כל פרטי ההתקשרות עמכם ובעיקר כתובת עדכנית ומספרי טלפון.