ביקור רשמי של הסניגוריה הציבורית במתקן המעצר בבית משפט השלום בחדרה

 
|23/04/2013 |

​ביקור רשמי של הסניגוריה הציבורית במתקן המעצר בבית משפט השלום בחדרה - פגיעה חמורה בכבודם ובפרטיותם של עצורים ובזכותם לייצוג הולם


​ 
ביום 14.11.12 ערך מבקר רשמי מטעם הסניגוריה הציבורית - עוה"ד שגיא סיון, הממונה על מחלקת המעצרים בסניגוריה הציבורית במחוז חיפה -  ביקור רשמי במתקן המעצר בבית משפט השלום בחדרה.

בדוח שהוציא המבקר הרשמי בעקבות הביקור ושנשלח אל שר המשפטים,  השר לביטחון פנים, היועץ המשפטי לממשלה וגורמים נוספים, נפרשו הממצאים החמורים הבאים:  ראשית, פגיעה חמורה בכבודם ובפרטיותם של עצורים על ידי הובלתם כשהם כבולים לעיני כל במסדרונות בית המשפט וברחובות הסמוכים לו; שנית, פגיעה חמורה בזכותם של עצורים לייצוג הולם טרם הדיון בבית המשפט, בשל העדר חדר מפגש עם עורכי דין.

המדובר בליקויים שמבקרים רשמיים קודמים מטעם הסניגוריה הציבורית שבו והצביעו עליהם במהלך השנים, לכל הפחות מאז שנת 2005, שאינם מוכחשים על ידי הנהלת בתי המשפט ושירות בתי הסוהר אשר מודעים להם היטב.

באשר לנושא הובלתם של עצורים כשהם כבולים לעיני כל מצוין בדוח כי מרבית העצורים מובלים מתאי המעצר במתקן אל אולם הדיונים כאשר הם חשופים בפני קהל באי בית המשפט. בחשיפתם זו כשהם כבולים בציבור נגרמת פגיעה קשה בכבודם ובפרטיותם של העצורים, בכללם גם קטינים, נשים, ואנשים הסובלים מלקויות פיזיות ונפשיות. מצב דברים זה גם מעמיד לעיתים את העצורים ואת באי בית המשפט בסיכוני פגיעה בשל המגע הקרוב והבלתי נמנע אלה עם אלה. לעיתים מובלים העצורים ברחובות העיר ממש, חשופים לעיני הציבור החולף באזור, וזאת כאשר הדיון בעניינם מתקיים במבנים סמוכים ששכרה הנהלת בתי המשפט מחוץ למבנה המרכזי של בית המשפט בשל אילוצי מקום. 

ברובם המכריע של המקרים מובל העצור קבל עם ועדה כאשר הוא כבול בידיו וברגליו. הגם שנטען על ידי שב"ס כי מופעל שיקול דעת אימתי נדרשת כבילתו של העציר בעת הובלתו, מניסיונה המתמשך של הסנגוריה הציבורית עולה כי מרבית העצורים בבית המשפט בחדרה, קטינים כבגירים, מובלים כאשר הם כבולים. ואף ביום הביקור בתצפית שערך המבקר הרשמי במקום לאורך היום, נצפו העצורים כשהם מובלים כולם, כבולים בידיהם ורגליהם בתוך שטחים ציבוריים צפופים והומי אדם.

הצורך לכבול את מרבית העצורים בהובלתם בציבור נובע במידה רבה מאילוצי המבנה הישן אשר הוקם לפני למעלה מ-45 שנים. התנאים האובייקטיביים הקשים במבנה אינם מותאמים לימינו אנו ולשינויים בצרכי בית המשפט, כמו גם לשינויי החקיקה, ובתוך כך להוראת סעיף 9א לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996. בהוראה זו קבע המחוקק כי ככלל עצור לא יהיה כבול במקום ציבורי אלא במקרים החריגים המפורטים בסעיף, אך דברו של המחוקק מופר שוב ושוב והופך למעשה לאות מתה בבית משפט זה.

באשר לפגיעה החמורה בזכותם של העצורים לייצוג הולם טרם הדיון בבית המשפט, צויין בדוח כי בבית המשפט בחדרה אין חדר מפגש בין עורכי הדין לעצורים, ולא קיים כל פתרון אחר המאפשר עריכת שיחה בתנאים נאותים ותוך שמירה על חסיון ופרטיות.

"המפגש" בין עורך הדין לעצור בבית המשפט בחדרה נערך על פי רוב מבעד לדלת תא המעצר, כאשר השניים עומדים משני צדיה וזו חוצצת ביניהם. זאת, בעוד חבריו של העצור לתא המעצר עומדים בקרבתו מן הצד האחד, ולוחמי יחידת "נחשון", המאיישים דרך קבע את עמדת היומן, עומדים בצמוד לעורך הדין מן הצד האחר.

במצב הדברים הנוכחי אין כל אפשרות לקיים שיחה ראויה וחסויה עם העצור, כמתחייב על פי חוק, ומדובר על כן בפגיעה קשה ביותר בזכותו של עצור לקבל ייצוג הולם.

למעשה, בחלק גדול מהמקרים אין העצור מוכן כלל לשוחח עם סנגורו בפתיחות במצב דברים זה. ואף אם העצור מוכן לשוחח עם סנגורו בתנאים בלתי-אפשריים אלה, המדובר בדרך כלל בשיחה קצרה ביותר, אפילו בת כ-2 - 3 דקות, שנערכת בדוחק ובקוצר זמן ניכרים.

לסיכום, אופן הובלתם של העצורים בין תאי המעצר לאולמות השיפוט, וקיום דיוני המעצרים בבית המשפט בחדרה בלא מתן אפשרות לעריכת מפגש בין עורך הדין והעצור בתנאים ראויים ותחת חסיון, מתקיימים תוך הפרה בוטה של החוק ושל פסיקת בית המשפט העליון.

הסניגוריה הציבורית סבורה כי חומרת הליקויים שהתגלו במהלך הביקור הרשמי, מחייבת כי הממצאים החריגים יטופלו על ידי הגורמים הרלוונטיים ללא כל דיחוי נוסף.

ביום 12/2/13 ובעקבות הדוח המטריד פנה שר המשפטים לשעבר, פרופ' יעקב נאמן, במכתב אל השר לביטחון פנים ואל מנהל בתי המשפט. במכתבו ציין השר כי מצב הדברים העולה מדוח הסנגוריה הציבורית מקשה מאוד על מלאכת הסניגורים, ופוגע קשות באפשרות לספק ייצוג איכותי לעצורים כבבתי משפט אחרים, ועוד ציין השר כי קיימת חשיבות מן המעלה הראשונה לטפל בסוגיות העולות בדוח בהקדם.