בגצ בעניין עריכת בדיקות DNA לאחר סיום המשפט

 
|20/05/2012 |

ביום 16.5.12 קיבל בית המשפט העליון (כב' השופטים ארבל, רובינשטיין וג'ובראן) את הסכמת הצדדים בבג"צ 5968/11 למחיקת העתירה שהגישה הסנגוריה הציבורית. ההסכמה הושגה לאחר שהמדינה הודיעה לבית המשפט כי היא חוזרת בה מהתנגדותה לאפשר לסניגוריה הציבורית לערוך בדיקותDNA  בתיקו של עובדיה שלום, שהורשע בשנת 1997 ברצח של עו"ד שמואל לוינסון ז"ל.

​ 
עובדיה שלום, המרצה מאסר עולם וטוען לחפותו זה למעלה מחמש עשרה שנה, פנה לסניגוריה הציבורית בבקשה כי תייצג אותו בבקשה למשפט חוזר, מתוקף סמכותה לפי סעיף 18(א)(9) לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995. לצורך בדיקת האפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר ביקשה הסניגוריה הציבורית מהמדינה לקבל את המוצגים שנשמרו בתיק ולערוך בהם בדיקות DNA. המדינה התנגדה לכך, וזאת על אף שבעבר, בשנת 2004, הסכימה לעריכת הבדיקות, אלא שבשל בעיות טכניות הקשורות להפקת ה-DNA  מהמוצגים, הבדיקות לא הניבו תוצאות. בהתנגדות זו התמידה המדינה משך שנים ארוכות, שבמהלכן התנהלה שרשרת ארוכה של תכתובות בין הצדדים, אשר לא הובילו להסכמה.

בעקבות זאת הגישו הסנגוריה הציבורית הארצית והסנגורית הציבורית הארצית דאז, עו"ד ענבל רובינשטיין, עתירה לבג"צ. מדובר בעתירה של הסניגוריה כעותרת מוסדית, ולא בעתירה שהוגשו בשמו של עובדיה שלום, שאיננו מיוצג בשלב זה על ידי הסניגוריה ומעמדו בעתירה היה של משיב. בעתירה התבקש בית המשפט להורות למדינה לאפשר לסנגוריה לערוך בדיקות DNA במוצגים שנשמרו מתיקו הפלילי החלוט של שלום ובהמשך, להשוות את הפרופילים שיתקבלו בבדיקות אלה (אם אכן יתקבלו) למול המאגר הגנטי שבידי משטרת ישראל.

בעתירה לבג"צ ייצגו מטעם הסניגוריה עו"ד אפרת פינק, הממונה על משפטים חוזרים בסניגוריה הציבורית, ועו"ד רתם רוזנברג.

לאחר הגשת העתירה, הודיעה אלמנתו של עו"ד לוינסון ז"ל ליועץ המשפטי לממשלה, כי היא אינה מתנגדת לעריכת הבדיקות. בהודעה שהגישה המדינה לבג"צ מסרה כי בשל עמדתה של הגב' לוינסון ובשל כך שבעבר כבר הסכימה לעריכת בדיקות, החליטה המדינה להסיר את התנגדותה. יוער, כי לאורך השנים התנגדה המדינה לקיום הבדיקות בין היתר בטענה כי עריכתן תפגע בשלוות נפשו של משפחת הקרבן, ואילו כעת מתברר שלמעשה לא פעלה לברר מהי עמדת משפחתו של עו"ד לוינסון ז"ל.

כמו כן, המדינה לא התייחסה בתגובתה לסעד השני שהתבקש על ידי הסנגוריה, שעניינו השוואת תוצאות הבדיקה שתיערך למאגר הגנטי של משטרת ישראל.

הסנגוריה הציבורית הודיעה לבית המשפט כי היא מסכימה למחיקת העתירה, בכפוף לכך כי היא שומרת את טענותיה בעניין הסעד השני המבוקש בה. כן מוסיפה הסנגוריה לעמוד על הטענות העקרוניות שהעלתה בעתירה בנוגע לעריכת בדיקות במוצגים לאחר סיום המשפט ולסמכותה של הסנגוריה עצמה לעשות כן.  

המדובר בהישג תקדימי לסניגוריה הציבורית, שכן זוהי הפעם הראשונה בישראל שבה ראיות DNA יועברו מהפרקליטות לידי ההגנה לצורך בדיקה חיצונית לאחר סיום המשפט.

 
העתירה לבג"צ

תגובת המדינה לעתירה

תגובת הסנגוריה הציבורית לתגובת המדינה

החלטת בית המשפט