קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 200 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8637| התשפ| תאריך פרסום: 03-07-2020
ú÷ðåú îñéìåú äáøæì (ãîé ðñéòä) (úé÷åï) (úé÷åï îñ' 2), äúù"ó-2020 1724
öå ôé÷åç òì îçéøé îöøëéí åùéøåúéí (îçéøé ðñéòä á÷ååé äùéøåú áàåèåáåñéí åîçéøé ðñéòä áøëáú î÷åîéú) (úé÷åï îñ' 2) (úé÷åï îñ' 2), äúù"ó-2020 1724
öå ôé÷åç òì îçéøé îöøëéí åùéøåúéí (ãîé ðñéòä áøëáú) (úé÷åï) (úé÷åï îñ' 2), äúù"ó-2020 1725
חוברת 8636| התשפ| תאריך פרסום: 02-07-2020
öå áøéàåú äòí (ðâéó ä÷åøåðä äçãù) (áéãåã áéú åäåøàåú ùåðåú) (äåøàú ùòä) (úé÷åï îñ' 24), äúù"ó-2020 1722
חוברת 8635| התשפ| תאריך פרסום: 02-07-2020
àëøæú äòéøéåú (òéøééú àåô÷éí) (úé÷åï), äúù"ó-2020 1718
àëøæú äòéøéåú (ùéðåé úçåí òéøééú ðäøéä), äúù"ó-2020 1719
àëøæú äéòøåú (àæåø ùîåø ìéòø) (ùîåøú éòø àçéí òöîåï) (úé÷åï), äúù"ó-2020 1720
חוברת 8634| התשפ| תאריך פרסום: 02-07-2020
ú÷ðåú îñ òøê îåñó (äåøàú ùòä), äúù"ó-2020 1716
חוברת 8633| התשפ| תאריך פרסום: 01-07-2020
ëììé îù÷ äçùîì (àîåú îéãä ìøîä, ìèéá åìàéëåú äùéøåú ùðåúï ñô÷ ùéøåú çéåðé) (úé÷åï îñ' 20), äúù"ó-2020 1708
ëììé îù÷ äçùîì (àîåú îéãä ìøîä, ìèéá åìàéëåú äùéøåú ùðåúï ñô÷ ùéøåú çéåðé) (úé÷åï îñ' 21), äúù"ó-2020 1710
ëììé îù÷ äçùîì (úòøéôé çùîì) (úé÷åï îñ' 10), äúù"ó-2020 1711
úé÷åï èòåú ìëììé úàâéãé îéí åáéåá (úòøéôéí ìùéøåúé îéí åáéåá åä÷îú îòøëåú îéí àå áéåá) (úé÷åï), äúù"ó-2020 1713
úé÷åðé èòåéåú ìëììé äîéí (çéùåá òìåéåú åúòøéôéí ìäô÷ä åäåìëä) (úé÷åï îñ' 2), äúù"ó-2020 1713
חוברת 8632| התשפ| תאריך פרסום: 01-07-2020
öå áøéàåú äòí (ðâéó ä÷åøåðä äçãù 2019) (áéãåã ááéú çåìéí) (äåøàú ùòä) (úé÷åï îñ' 3), äúù"ó-2020 1706
חוברת 8631| התשפ| תאריך פרסום: 01-07-2020
ëììé îù÷ äçùîì (àîåú îéãä ìøîä, ìèéá åìàéëåú äùéøåú ùðåúï ñô÷ ùéøåú çéåðé) (úé÷åï îñ' 19), äúù"ó-2020 1698
ëììé îù÷ äçùîì (úòøéôé çùîì) (úé÷åï îñ' 9), äúù"ó-2020 1702
äçìèú ùëø ùøéí åñâðé ùøéí (úé÷åï), äúù"ó-2020 1702
äåãòú äáèçú äëðñä (òãëåï ñëåîéí ìòðééï ùååé øëá), äúù"ó-2020 1703
חוברת 8630| התשפ| תאריך פרסום: 30-06-2020
öå ìúé÷åï åì÷éåí úå÷ôï ùì ú÷ðåú ùòú çéøåí (ðâéó ä÷åøåðä äçãù - äâáìú ôòéìåú) (ùéðåé äúåñôú ìçå÷), äúù"ó-2020 1696
חוברת 8629| התשפ| תאריך פרסום: 30-06-2020
öå áøéàåú äòí (ðâéó ä÷åøåðä äçãù) (äâáìú ôòéìåú îåñãåú çéðåê) (äåøàú ùòä) (úé÷åï îñ' 12), äúù"ó-2020 1692
חוברת 8628| התשפ| תאריך פרסום: 29-06-2020
ëììé ääúééòìåú äëìëìéú (úé÷åðé ç÷é÷ä ìééùåí äúëðéú äëìëìéú ìùðéí 2009 å–2010) (úòøéôé ùéøåúé îéí åáéåá áøùåéåú î÷åîéåú ùàéðï øùåéåú î÷åîéåú áìà úàâéã åàùø èøí äòáéøå àú ùéøåúé äîéí åäáéåá ìçáøä) (úé÷åï îñ' 3), äúù"ó-2020 1688
12345678910...