ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 196 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8113| התשעט| תאריך פרסום: 14-02-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 7634 הודעות מאת הוועדות המקומיות 7648
חוברת 8112| התשעט| תאריך פרסום: 14-02-2019
הודעה על מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל 7610
הארכת מינוי ומינוי יושבות ראש ועדת שחרורים 7610
הודעה בדבר יישובי ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים 7610
הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין 7610
הודעות בדבר העברת תכניות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור -
תכנית לתשתית לאומית 1/24/26 - הפרדה מפלסית אביחיל חיבור לדרך קיימת 7610
תכנית לתשתית לאומית 86 - רכבל לעיר העתיקה בירושלים 7611
תכנית לתשתית לאומית 96 - מיתקן פוטו-וולטאי בחבל התענך 7612
תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת תמ"א 6/13 - חופי נתניה 7613
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 7614
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 7617
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 7618
הודעות מאת הציבור 7619
חוברת 8111| התשעט| תאריך פרסום: 13-02-2019
הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה 7594
אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלומו לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות 7596
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך בפעילות לא–פורמלית למתן מידע, הכוונה וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"ל 7596
הודעות על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין 7596
הסמכה לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 7597
הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק הטיס 7597
הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (באר יעקב) 7598
הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (באר יעקב) 7598
הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין 7598
הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 7598
הודעות מאת הציבור 7600
חוברת 8110| התשעט| תאריך פרסום: 11-02-2019
הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) 7558
הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה). 7567
הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו לפי תקנות השבת אבידה .7568
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 7568
הודעות בתי הדין הרבניים 7578
הודעות מאת הציבור 7584
חוברת 8109| התשעט| תאריך פרסום: 11-02-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 7550 הודעות מאת הוועדות המקומיות 7555
חוברת 8108| התשעט| תאריך פרסום: 11-02-2019
הודעות מאת הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה 7538
חוברת 8107| התשעט| תאריך פרסום: 10-02-2019
שינוי בהרכב של הוועדה המייעצת להתקנת תקנות למתן תעודות בדבר בריאותם של צמחים ומוצרי צמחים המיועדים ליצוא 7494
הארכת מינוי ממונים למועצות דתיות (אור עקיבא, לכיש, מגדל, מגדל העמק) 7494
מינוי ממונה למועצה הדתית נהריה 7494
מינוי יושבי ראש לוועדות בחירות אזוריות לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] 7495
מינוי יושבת ראש לוועדת הבחירות האזוריות דן לפי החוק האמור 7495
הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור 7495
הודעות בדבר השעיה ובדבר הוצאה של חברים מלשכת עורכי הדין 7495
הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 7496
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 7496
הודעות מאת הציבור 7503
חוברת 8106| התשעט| תאריך פרסום: 10-02-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 7482 הודעות מאת הוועדות המקומיות 7490
חוברת 8105| התשעט| תאריך פרסום: 07-02-2019
הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) 7470
הודעה על אצילת סמכות לפי חוק–יסוד: הממשלה 7470
הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך 7471
מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות 7471
הסמכה והודעה על הסמכה לפי צו יבוא חופשי 7471
מינוי פקיד יערות 7471
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.12.2018 7472
הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.12.2018 7472
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 7476
הודעות מאת הציבור 7479
חוברת 8103| התשעט| תאריך פרסום: 06-02-2019
הודעה על רשימת הגופים המפעילים לפי חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 7222
12345678910...