ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 199 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8086| התשעט| תאריך פרסום: 23-01-2019
מינוי מפקחת על רישום מקרקעין 6500
הסמכה בסמכות רשם מקרקעין 6500
הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה 6500
הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 6500
הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 6501
מינוי מפקחת ומפקחת מקנה לפי פקודת מחלות בעלי חיים ופקודת הכלבת 6501
מינוי קציני מבחן לנוער 6501
מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 6501
בקשות לפירוק על ידי בית המשפט 6501
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 6508
הודעות מאת הציבור 6508
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 6510
חוברת 8085| התשעט| תאריך פרסום: 22-01-2019
**הילקוט הועלה מחדש**
מבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור המקיימים פעילות של ראש קהילה עירונית בקהילות מתחדשות 6472
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למצפי כוכבים ציבוריים 6479
הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 6483
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 6483
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 6483
הודעות מאת הציבור 6487
חוברת 8084| התשעט| תאריך פרסום: 21-01-2019
הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנים ליושב ראש הכנסת 6432
הודעה על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת 6432
הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק הבחירות לכנסת וחוק מימון מפלגות 6432
מינוי שופטים עמיתים בבתי המשפט 6433
מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה 6433
מינוי ממלא מקום נציב תלונות הציבור על שופטים 6433
מינוי משנה לאפוטרופסה הכללית 6433
מינוי משנה לכונסת הרשמית לפי פקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות 6433
מינוי חברה לבית הדין להגבלים עסקיים 6434
מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות ולוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער לפי חוק טיפול בחולי נפש 6434
הסמכת נותני אישור לפי תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון) 6434
הסמכה למתן צו הפסקה מינהלי לפי חוק רישוי עסקים 6434
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 6434
מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) 6435
אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף 6435
הסמכה לפי חוק רישוי עסקים 6435
הודעה בדבר עדכון אגרת בחינה לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי) 6435
הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו 6435
הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט 6436
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 6436
הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (כפר יונה) 6437
הודעה בדבר הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (כפר סבא) 6437
הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל 11א - הרחבת תחנת כוח דוראד 6437
הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור 6437
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6442
הודעות מאת הציבור 6443
תיקון טעות דפוס
חוברת 8083| התשעט| תאריך פרסום: 17-01-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 6408 הודעות מאת הוועדות המקומיות 6413
חוברת 8082| התשעט| תאריך פרסום: 16-01-2019
מינוי ושינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) 6384
מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים 6384
שינוי בהרכב ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק 6384
מינוי ועדות ערר לפי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) 6384
הודעה על עדכון הסכום הבסיסי לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות 6384
הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) 6385

מינוי יושב ראש לוועדת בחירות אזורית עכו לפי חוק הבחירות לכנסת 6385
הודעה בדבר ביטול פטור ממכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 6385
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים 6385
הודעה על עדכון סכומים לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 6385
הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (חיפה) 6386
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 6386
הודעות מאת הציבור 6386
חוברת 8081| התשעט| תאריך פרסום: 16-01-2019
הודעה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי 6376
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 6381
הודעות מאת הציבור 6382
חוברת 8080| התשעט| תאריך פרסום: 15-01-2019
הודעה על חילופים של חברי הכנסת 6356
מינוי המועצה לגיל הרך 6356
חידוש מינוי לנציגת ציבור בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד 6356
חידוש מינוי לעובדת סוציאלית בוועדות ערר לפי החוק האמור 6356
מינוי ושינוי מינוי קציני מבחן למבוגרים 6356
הודעה על בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 6357
תיקוני הודעות בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה (תל–אביב-יפו) 6358
הודעה בדבר שינוי הרכב מועצת יועצי המס המייצגים 6358
הודעה על הארכת סמכויות של ועדות מקומיות לדון בתכנית מסוימות לפי חוק התכנון והבנייה 6358
מינוי ממלא מקום הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בנושאים מסוימים לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 6359
הודעה על מינוי ממלאת מקום חבר מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי חוק לעידוד השקעות הון 6359
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6359
הודעות מאת הציבור 6360
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 6374
חוברת 8078| התשעט| תאריך פרסום: 15-01-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 6236 הודעות מאת הוועדות המקומיות 6244
חוברת 8079| התשעט| תאריך פרסום: 15-01-2019
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 6248
הודעות מאת הכונס הרשמי 6288
חוברת 8077| התשעט| תאריך פרסום: 14-01-2019
הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 6224
מינויים לפי חוק בתי המשפט 6224
מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה 6224
מינוי והארכת מינוי יושבי ראש לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 6224
מינוי והארכת מינוי יושבי ראש לוועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 6225
מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשמת המתווכים לפי חוק המתווכים במקרקעין 6226
חידוש מינוי חברה בוועדת משמעת לפי החוק האמור 6226
הארכת מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) 6226
הודעה על מינוי חבר במועצה לענייני משק הגז הטבעי 6226
הודעה על מינוי חברים במינהלת השקעות בתיירות לפי החוק לעידוד השקעות הון 6226
הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 6226
הודעה על מינוי חבר מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי החוק לעידוד השקעות הון 6226
הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות 6227
הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קריית יערים 6227
מינוי מנהל ארנונה בעיריית שדרות 6227
הסמכת מפקחת בעיריית מגדל העמק לפי חוק העבירות המינהליות 6227
הודעות על הצגת לוחות זכויות במקרקעין 6228
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6228
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6230
הודעות מאת הציבור 6231
12345678910...