ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר נמשך פרק זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 200 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8900| התשפ| תאריך פרסום: 04-06-2020
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 6388
הודעות מאת הכונס הרשמי 6413
חוברת 8899| התשפ| תאריך פרסום: 04-06-2020
הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יבוא חופשי 6380
מינוי ממלא מקום נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה 6380
מינוי חבר בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון 6380
מינוי חבר בהנהלת הקרן למען בעלי חיים לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים) 6380
מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים לפי תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים) 6380
הארכת מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 6380
הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס 6381
מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 6381
הסמכה לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (בני עי"ש) 6382
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6382
הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות 6383
הודעות מאת הציבור 6383
חוברת 8898| התשפ| תאריך פרסום: 04-06-2020
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל 6364
מבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות במוסדות ציבור בעבור מתן מענקים לרופאים בהתאם לכללים שנקבעו על פי מכתבי הממונה על השכר לשנים 2018-2019 6369
הודעות על מיזוגי חברות 6370
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6373
הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 6376
חוברת 8897| התשפ| תאריך פרסום: 04-06-2020
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעה מאת הוועדה המחוזית 6356 הודעות מאת הוועדות המקומיות 6356
חוברת 8896| התשפ| תאריך פרסום: 03-06-2020
הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הממשלה 6344
מינוי פקידי יערות 6345
הודעה על מחיקת רישום סוכנת מכס מפנקס סוכני המכס 6345
הודעה על החלטות מועצת הביטחון של ארגון האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות העברה של ציוד לחימה או ציוד טילים לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני 6345
הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק רשות העתיקות 6346
הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים תת"ל 108 - מסילת רכבת בירושלים לפי חוק התכנון והבנייה 6346
הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור לפי החוק האמור 6349
הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין 6349
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6350
הודעות מאת הציבור 6352
חוברת 8895| התשפ| תאריך פרסום: 03-06-2020
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעה מאת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור 6328 הודעות מאת הוועדות המקומיות 6328
חוברת 8894| התשפ| תאריך פרסום: 02-06-2020
תמצית תקציב רגיל של עיריית חולון לשנת הכספים 2020 - עירייה איתנה 6324
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 6324
בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט 6325
הודעות מאת הציבור 6326
חוברת 8893| התשפ| תאריך פרסום: 02-06-2020
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע 6320
הודעה על פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק התחרות הכלכלית 6321
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 6321
חוברת 8892| התשפ| תאריך פרסום: 02-06-2020
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 6308 הודעות מאת הוועדות המקומיות 6315
חוברת 8891| התשפ| תאריך פרסום: 01-06-2020
מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה 6304
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6305
12345678910...