ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 26 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2783| התשעט| תאריך פרסום: 16-01-2019
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 298
תיקונים עקיפים:
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - מס' 77
פקודת התעבורה - מס' 128
פקודת העיריות - מס' 148
פקודת המועצות המקומיות - מס' 74
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 - מס' 8
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967
פקודת המשטרה [נוסח משולב], התשל"א-1971 - מס' 35
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - מס' 89
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001 - מס' 11
חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 - מס' 6
חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - ביטול החוק
הודעת המערכת
חוברת 2782| התשעט| תאריך פרסום: 13-01-2019
חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019 258
תיקונים עקיפים:
פקודת מס הכנסה - מס' 250
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 - מס' 27
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 31
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 - מס' 2
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
חוברת 2781| התשעט| תאריך פרסום: 10-01-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019 246
תיקונים עקיפים:
חוק התקנים - מס' 15
פקודת הסטטיסטיקה - מס' 6
חוק הבנקאות (רישוי) - מס' 26
חוק הגנת הצרכן - מס' 60
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים - מס' 23
חוק התקשורת (בזק ושידורים) - מס' 73
חוק סדר הדין הפלילי - מס' 88
חוק בתי המשפט - מס' 98
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו - מס' 46
חוק בתי דין מינהליים - מס' 16
חוק השקעות משותפות בנאמנות - מס' 30
חוק משק הדלק (קידום התחרות) - מס' 5
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות - מס' 27
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - מס' 4
חוק החברות - מס' 33
חוק הקולנוע - מס' 6
חוק עוולות מסחריות
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים - מס' 122
חוק משק הגז הטבעי - מס' 9
חוק רשות הספנות והנמלים - מס' 6
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - מס' 10
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים) - מס' 2
חוק תובענות ייצוגיות - מס' 13
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות - מס' 5
חוק קידום התחרות בענף המזון - מס' 2
חוק נתוני אשראי - מס' 2
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב - מס' 5
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) - מס' 11
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) - מס' 2
חוברת 2780| התשעט| תאריך פרסום: 10-01-2019
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 87), התשע"ט-2019 238
תיקונים עקיפים:
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - מס' 76
חוק העונשין, התשל"ז-1977 - מס' 139
חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 - מס' 6
חוברת 2779| התשעט| תאריך פרסום: 10-01-2019
חוק העונשין (תיקון מס' 137), התשע"ט-2019 230
תיקונים עקיפים:
פקודת התעבורה - מס' 127
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 - מס' 44
חוק ההסגרה, התשי"ד-1954 - מס' 8
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 - מס' 18
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 - מס' 9
חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 - מס' 18
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 - מס' 24
חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 - מס' 7
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - מס' 86
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 97
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 211
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 - מס' 7
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 30
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 14
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 - מס' 4
חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 - מס' 5
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 212), התשע"ט-2019 234
חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2019 235
תיקון עקיף:
חוק העונשין, התשל"ז-1977 - מס' 138
חוברת 2777| התשעט| תאריך פרסום: 09-01-2019
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 10), התשע"ט-2019 182
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 32), התשע"ט-2019 186
חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019 187
חוברת 2778| התשעט| תאריך פרסום: 09-01-2019
חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 201
תיקונים עקיפים:
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-6591 - מס' 6
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 64
חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 - מס' 37
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1891 - מס' 25
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 - מס' 59
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 32
חוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1981 - מס' 85
חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 - מס' 25
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-3991 - מס' 15
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 - מס' 21
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-5991 - מס' 2
חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000 - מס' 2
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 29
חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 - מס' 4
חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 - מס' 7
חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008 - מס' 5
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010), התשס"ט-9002 - מס' 16
חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 - מס' 10
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-7102
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
חוברת 2776| התשעט| תאריך פרסום: 08-01-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ט-2019 166
תיקון עקיף:
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 - מס' 6
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10), התשע"ט-2019 179
חוברת 2775| התשעט| תאריך פרסום: 07-01-2019
חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 23), התשע"ט-2019 158
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126), התשע"ט-2019 159
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 31), התשע"ט-2019 159
תיקונים עקיפים:
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 - מס' 41
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 - מס' 9
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 35), התשע"ט-2019 162
חוברת 2774| התשעט| תאריך פרסום: 07-01-2019
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 33), התשע"ט-2019 146
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 209), התשע"ט-2019 151
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 210), התשע"ט-2019 152
חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 153
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 12), התשע"ט-2019 153
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2019 155
תיקונים עקיפים:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 - מס' 3
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 - מס' 5
123