הנחיות למשלוח הודעה

 
|05/08/2015 |

​עדיפות בטיפול בהודעות תינתן לשולחים בטופס המקוון.

יש להקפיד לשלוח את ההודעות מודפסות במלואן, בציון שם החברה, מס' החברה, שם המפרק וכתובתו. הודעות שיישלחו בכתב יד לא יפורסמו. דוגמאות לנוסחי הודעות תוכלו למצוא בלשונית "טפסים".