החייאת שותפות

מהות השירות

החייאת שותפות.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

  • ​בקשה בכתב נתמכת בתצהיר:
  1. בקשה לביטול מחיקה (החייאה) של  שותפות שנמחקה או חוסלה, יש להגיש לבית המשפט המוסמך כדין, בדרך של המרצת פתיחה.
  2. על הבקשה להיות נתמכת בתצהיר ערוך כדין.
  3. תגובה מטעם רשם השותפויות תוגש לאחר המצאת הבקשה ליחידת רשם השותפויות, ובכפוף להוראות הדין.
  4. רישום החייאה של שותפות יתבצע רק לאחר המצאת צו בית משפט המורה על כך, ליחידת רשם השותפויות.

 


בכפוף להוראת דין/החלטת בית המשפט הנכבד.

אפשרויות לקבלת השירות

​יש להגיש הבקשה לבית המשפט המוסמך.

 

זמן טיפול

בכפוף להוראת דין/החלטת בית המשפט הנכבד.

הערות

​עמדת יחידת רשם השותפויות תוגש במסגרת ההליכים המתקיימים בבית המשפט הדן בבקשה לביטול מחיקה.